т.№8.2


Тест № 8.2. Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ ст. – у першій половині ХІХ ст. Культура України цього ж періоду

1. Що стало наслідком ліквідації панщини на західноукраїнських землях?

А боротьба селян за сервітути

Б ліквідація селянського малоземелля

В виплата компенсації селянам

Г запровадження стану “тимчасовозобовязаних”

2. Вагомим прикладом активної діяльності Головної руської ради під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії є

А утворення “Руської трійці”, видання альманаху “Русалка Дністровая”

Б видання газети “Зоря Галицька”. Скликання у Львові Собору руських вчених.

В організація наукового товариства ім. Т.Шевченка, організація словянського з’їзду у Празі.

Г заснування Руського інституту при Львівському університеті та товариства “Просвіта”

3. Яка подія сприяла проведенню заходу, про який йдеться в історичному джерелі: “Скликано “Собор руських вчених” – усіх прихильників культурного та національного розвитку Галицької України... “Собор” уважав конче потрібним, щоб була усталена одна одностайна граматика й одностайний правопис для всього “руського” [українського] народу в Австрії й Росії”?

А повстання декабристів 1825 р.

Б польське повстання 1830 -1831 рр.

В революція 1848 – 1849 рр.

Г польське повстання 1863-1864 рр.

4. Упродовж якого часу здійснювала національно- просвітницьку діяльність “Руська трійця”?

А 1830-1831 рр.

Б 1833- 1837 рр.

В 1846-1847 рр.

Г 1863 -1864 рр.

5. Яка організація у першій половині ХІХ ст. звернулась до українського народу з такою відозвою: “...як по землі весна наступає, так і стан той смутний нині змінився через Конституцію. Браття! ...єсть то сонце, котре як всім, так і нам засвітило... Вставайте ж браття, бо вже час! Будемо тим , чим бути можемо й повинні. Будемо народом!”

А Роловна Руська Рада

Б Кирило-Мефодіївське братство

В Південне товариство декабристів

Г “Руська трійця”

6. Яка організація в ході революції 1848-1849 рр. у Австрійській імперії домагалася поділу Галичини на дві частини: східну – українську та західну польську?

А Головна Руська Рада

Б Руська трійця

В Руський собор

Г Центральна рада народова

7. Яку книгу І.Франко назвав “явищем наскрізь революційним”, а О. Гончар “Кобзаревою сестрою”?

А “Русалка Дністрова”

Б “Енеїда”

В “Історія русів”

Г “Самостійна Україна”

8. Про діяльність якої організації начальник поліції у Львові Пайман говорив наступне: “Це безумці хочуть воскресити ... мертву руську мову”?

А товариство галицьких греко-католицьких священників

Б “Руська трійця”

В Головна руська рада

Г “Руська бесіда”

9. Хто вважався лідером і натхненником “Руської трійці”?

А І. Вагилевич

Б М.Шашкевич

В Я. Головацький

Г М.Левицький

10. Діяльність “Товариства галицьких греко-католицьких священників” і “Руської трійці” свідчило про

А початок національного відродження на західноукраїнських землях.

Б політизацію українського руху в Австрійській імперії

В розгортання українського руху під релігійними гаслами.

Г переорієнтацію українського руху на Російську імперію

11. На яку соціальну проблему початку ХІХ ст. вказує селянин у своїй розповіді? “Жилося людям однаково тяжко, хоч пани були внас різні: австрійські, румунські, мадярські... Гнобили наших односельчан, як хотіли. Від рана до пізнього вечора гнули люди спини на панів, знемагали від тих буків, котрих давали щоденно. Ліпше смерть була ніж таке собаче життя. Всі тільки й говорили про панщину, коли вже її не буде. Богу молилися і волі просили”.

А на збройну боротьбу між панами і кріпаками

Б на злиденне становище селян

В на національну неоднорідність суспільства

Г на порушення поміщиками прав селян

12. Прочитайте документ і дайте відповідь на запитання. “Президент рейхстагу повідомив пана міністра внутрішніх справ, що рейхстаг на своєму засіданні ухвалив таке рішення: “Вважати депутата Лук’яна Кобилицю з виборчої округи Вижниця на Буковині виключеним зі рейхстагу й уповноважити президента рейхстагу дати розпорядження про проведення нових виборів””. Таке рішення було ухвалено проти Л. Кобилиці тому, що він

А підбурював селян до повстання

Б був членом “Руської трійці”

В був засновником Русько-української радикальної партії.

Г дотримувався москофільських поглядів.

13. Установіть відповідність між назвами організацій і цілями, які вони ставили перед собою.

1 “Південне товариство декабристів”

2 Кирило-Мефодіївське братство

3 “Руська трійця”

4 Головна руська рада

А ліквідація самодержавства, децентралізація, запровадження громадського самоврядування, розбудова Росії як парламентської федеративної республіки

Б повалення самодержавства шляхом військового перевороту, скасування кріпацтва, проголошення Росії унітарною державою

В захист української мови, піднесення її статусу, розширення сфери вжитку, пропаганда єдності українського народу, ідеї власної державності

Г знищення царизму, утвердження демократичних прав і свобод для всіх громадян, створення федерації християнських словzнських республік

Д розширення сфери вжитку української мови, надання українцям права займати державні посади, Поділ Галичини на дві првінції – польську і українську

14. Установіть послідовність подій на західноукраїнських землях наприкінціХVІІІ ст. – першій половині ХІХ ст.

А ліквідація особистої залежності селян

Б скасування панщини в Галичині

В надання селянам права участі у виборах до парламенту

Г селянське повстання в Галичині

15. Вкажіть три правильні відповіді. Які події “Весни народів” пов’язані з діяльністю Головної руської ради?

1 скликання собору руських вчених

2 організація збройного повстання у Львові

3 участь у повстанні Л.Кобилиці

4 відкриття Галицько-руської матиці

5 створення Руського собору

6 проголошення республіки

7 заснування щотижневої газети “Зоря Галицька”

16. Що характеризує социально-економічний стан західноукраїнських земель до 1848 р.? Вкажіть три правильні відповіді.

1 основа економіки – промисловість

2 бурхливий розвиток товарно-грошових відносин

3 зменшення панських володінь, наділення селян землею

4 посилення кріпацтва, селянські протести.

5 промислове виробництво залишалося на ремісничо-мануфактурному рівні.

6 низькі темпи урбанізації

17. У чому полягала суть реформ Марії Терезії та Йосипа ІІ? Три правильні видповіді.

1. зрівняння в правах греко-католицького духовенства з римо-католицьким

2. посилення впливу польських чиновників та позицій польської шляхти.

3. підвищення освітнього рівня греко-католицького духовенства

4. розпалення релігійної ворожнечі у суспільстві

5 запровадження початкових шкіл з українською мовою навчання

18. Якими були наслідки “Весни народів” 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях?

1. скасування панщини

2. поділ Галичини на східну і західну з окремими адміністраціями

3. піднесення економічного розвитку регіону

4. набуття українцями досвід парламентської діяльності

5 угода між полякамі та українцями щодо майбутнього галичини

6 зростання національної свідомості українців.

18. У яких твердженнях ідеться про діяльність Головної руської ради?

1. Заснування греко-катойликьцкої Семінарії для навчання руського духовеннства

2 зібрання зїзду діячів науки і культури – Собору руських вчених

3 видання першого українського журналу “Основа”

4 відкриття Львівського університету

5 Створення у Львівському університеті кафедри української мови

6 заснування культурно-овсітнього товариства – Налицько – Руської матаці

19. Встановіть відповідність між стислими характеристиками та іменами діячів культури першої-пелови ХІХ ст.

1. Оновоположник художньої прози в новій українській літературі, один із засновників жанру соціально-побутової комедії”. Прозові твори склали збірки “Малоросійських повістей”

2. Учений, громадський громадський діяч, з ініціативи якого було засновано Харківський універсітет. Автор наукових араць з агрономії, метереології. Був винахідніком парового опалення,сушильних апаратів, технології видобування селітри, конструктором сільськогосподарських машин.

3. Учений-енциклопедист, визнаний фахівець у царині історії, філології, етнографії, ботаніки. Впорядкував і видав три збірки народних пісень (1827., 1834р.,1848 р..

4. Український поет, автор перших віршованих байок у новій українській

літературі, творець перших в Україні романтичних балад.

А Григорій Квітка-Основяненко

Б Михайло Максимович

В Дмитро-Бантиш –Каменський

Г Петро Гулак –Артемовський

20. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Відкриття в Ніжині гімназії вищих наук

Б Вибори до першого загальноросійського парламенту

В Діяльність “Руької трійці”

Г Вихід друком народніх пісень

М. Цертелєва.

21. Про кого йдеться в твердженні? “Від 1848 р. до 1867 р. був першим професором новоствореної – першої в нашій історії – кафедри української мови і літератури у Львівському університеті, у 1863-1864 рр. – його ректор. Замолоду один з учасників гуртка “Руська трійця”, згодом прихильник москофільських ідей”.

А І.Могильницький

Б М.Шашкевич

В І.Вагилевич

Г Я.Головацький

22. Про якого історичного діяча йдеться? “У Галичині й на Буковині було запроваджено воєнний стан. Усі хто приєднався до повсталих, лихословив проти австрійського імператора, зберігав зброю, підлягали покаранню військовим трибуналом. Масові екзекуциї, арешти і розправи над селянами щзнаменували придушення селянських повстань у Галичині й на Буковині. Ватажок буковинських повстанців був позбавлений депутатського мандата, незабаром заарештований і після тяжких тортур помер”.

А Остап Вересай

Б Андрій Шут

В Устим Кармелюк

Г Лукян Кобилиця

23. Коли відбулися події, про які йдеться в історичному джерелі? “...Засноване політичне товариство “Головна Рада”- єдиний єдиний український національний уряд, що мав обстоювати перед центральним правительствомполітичні й національні потреби українців; а як орган його стала виходити газета “Зоря Галицька”.

А 1837 р.

Б 1848 р.

В 1890 р.

Г 1829 р.

24. Гозвиткові якої науки сприяла діяльніссть Михайла Остроградського?

А математики

Б історії

В біолорія

В хімія

25. Укажіть упорядників найвідомішіх збірок українського фольклору.

 

А М. Максимович

Б М. Цертелєв

В Т.Шевченко

Г М. Шашкевич

Д І.Котляревськ

Є М.Гулак

 

26. З діяльністю Перемишльського культурно-освітнього осередку священників повязують...

А появу української преси у Галичині;

Б розвиток нової української літератури на західноукраїнських землях;

В появу в новій українській літературі жанрів байок та романтичних балад;

Г першу хвилю українського національного відродження в Галичині;

27. Про кого йдеться у твердженні? Культурно-освітній та церковний діяч. Заклав багато народних (парафіяльних шкіл), видав низку підручників для них. Засновник і керівник першого в Галичині освітнього товариства священників 1816 р., автор першої в Галичині “Граматики” книжної української мови.

 

А І.Могильницький

Б М.Левицький

В І.Снігурський

Г М.Шашкевич

 

28. Вкажіть правильне твердження.

А Серед вищих навчальних закладів першої чверті ХІХ ст., що об’єднували гімназійний та університетський курси, був Рішельєвський ліцей у Ніжині;

Б Альбом офортів Шевченка на теми історичного минулого, побуту та звичаїв, природи України мав назву “Історія русів”;

В Будівля Київського університету збудована в стилі українського бароко;

Г Автором першого історичного роману був П.Куліш.

29. Про яку памятку йдеться? “Памятка садово-паркового мистецтва, відкрита 1802 р.. Автором проекту парку був польський офіцер ЛюдвікМитцель. Під його безпосереднім керівництвом споруджено ставки, шлюзи, фонтани і водоспади, острів Анти-Цирцеї, підземна річка Ахеронт, мости, гроти, Єлісейські поля, дорожно-алейна система, встановлено статуї”

30. Коли відбулися події, про які йдеться в історичному джерелі? “Цензурування названої збірки народних пісень цими днями закинчене і прийнято рішення про її заборону в основному з тієї причини, що вміщени в ній статті є несвоєчасним духовним витоком екзальтованої юнацюкої фантазії, читання якого, особливо в теперішній час,може вести в оману легковажних і викликати у них невдоволення існуючим... Розслідуванням у справі трьох названих осіб встановлено, що Шашкевич Маркіян і Головацький Яків видрукували цю книжечку власним коштом в Угорщині без усякого підозрілого умислу”

А 1816 р.

Б 1833 р.

В 1837 р.

Г 1848 р.

31. Про якого діяча йдеться в історичному джерелі? “Походив із старовинного козацького роду. 1837 р. переїхав до Петербургу, де зайнявся музичною освітою і співом. Виступав на сценах Петербургу і Москви. Виконав понад 50 партій в операх М. Глинки, Дж. Верді, Дж. Россіні. Автор опери “Запорожець за Дунаєм””.

А С.Гулак –Артемовський

Б М.Лисенко

В М.Леонтович

Г М.Вербицький

32. У якому році вийшло у світ перше видання “Кобзар” Т.Шевченка?

 

А 1836 р.

Б 1840 р.

В 1848 р.

Г 1861 р.

 

33. Про кого йде мова: “Учений природознавець, історик, фольклорист, літературознавець, перший ректор Київського університету”?

А М.Остроградський

Б В.Каразін

В М.Максимович

Г П.Гулак-Артемовський

34. У якому місті у 1818 – 1821 рр. діяв театр, на чолі якого стояли І.Котляревський та М.Щепкін?

А Київ

Б Харків

В Ніжин

Г Полтава

35. Завданням якого навчального закладу міністр освіти Російської імперії С.Уваров вважав “поширювати російську культуру і російську національність на спольщених землях Західної росії”?

А Харківський університет

Б Кремянецький ліцей

В Рішельєвський ліцей

Г університет Св. Володимира в Києві

36. Що мало вирішальний вплив на розвиток української культури в першій половині ХІХ ст.

А початок укр. нац. Відродження

Б видання урядових указів про заборону використання укр. мови

В активізація діяльності громадівського руху

Г створення автокефальної православної церкви

37. Хто був ініціатором відкриття Харківського університету?

А Т.Шевченко

Б М.Костомаров

В В. Каразін

Г І.Срезнєвський

38. Про якого історичного діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

“Замість того, щоб відчувати благоговійні почуття до осіб августійшої фамілії... писав вірші малоросійською мовою найобурливішого змісту... З його віршами в Малоросії могли виникати та укорінитися думки про... можливість існування України як окремої держави... за підбурливий дух і хухвалість... призначити рядовим в Оренбурський окремий корпус”.

А В.Каразін

Б І. Котляревський

В Т. Шевченко

Г. Г. Сковорода

39. Ідейний і художній рух в культурі кінця ХVІІІ – першоїполовини ХІХ ст., восновіякоголежитьдуховнежиттялюдини, волятворчоїособистості, інтересдонауіональноїкультури і фольклору, ідеалізаціяминулого, - це

А реалізм

Б класицизм

В романтизм

Г модернізм

40. “Настав, здаєтьсятойчасколипізнаютьістиннуцінународності; починаєвжезбуватисябажання – хайтворитьсяпоезіяістинноРуська… - цецесутьпісні, дезвучитьдуша, рухомачуттям, і казки, девідсвічуєтьсяфантазіянародна. Цеможнавіднести особливо до пісень словянських, які відзначаються своєю витонченістю. Серед них українські пісні «займають одне з перших місць»”. Цю велику роботу, про яку вказано в уривку передмови книги, зробив

А М.Максимович

Б М.Остроградський

В В. Каразін

Г П. Куліш

41. Про заснування якого навчального закладу йдеться в уривку з історичного джерела? «Місцем його заснування було обрано місто…, де вперше засяяло й звідси розлилося по всій Давній Русі світло істинної [християнської] Заснований університет, названий імператорським університетом на честь великого просвітителя Русі, удостоєний прийняттям під особливе покровительство Його імперської величності…»

А Новоросійський університет

Б Чернівецький університет

В Київський університет

Г Харківський університет

42. У яких регіонах українських земель у складі Російської імперії у першій половині ХІХ ст. було ліквідовано греко-католицьку церкву?

А Чернігово-Сіверщині, Катеринославщині

Б Таврії, Донбасі

В Правобережжі, Поділлі, Волині

Г Лівобережжі та Слобожанщині

43. Установіть відповідність між історичними діячами і фактами їх біографії

 

1 В. Каразін

2 М. Остроградський

3 М. Максимович

4 М. Костомаров

А ботанік, етнограф, укладач збірок українських народних пісень, перший ректор Київського університету св. Володимира

Б винахиднік, агроном, метеоролог, ініціатор відкриття Харківського університету

 

В математик, член Петербурзької, Паризької, Римської та Туринської академії наук

Г етнограф, автор системи українського фонетичного правопису, першого українського історичного роману

Д історик, професор Київського університету, автор праці з історії козацької України, член Кирило-Мефодіївського братства

44. Установіть відповідність між подіями козацької доби та творами Т. Шевченка

 

1 “Доба героїчних походів”

2 “Козацько-селянські повстання 20-30х рр. XVII ст.”

3 “Коліївщина”

4 “Руїна”

А “Тарасова ніч”

Б “В Путівлі-граді вранці-рано...”

В “Гамалія”

Г “Чигрине, Чигрине”

Д “Холодний Яр”

 

45. Установіть послідовність створення навчальних закладів на українських землях

А Києво-Могилянський колегіум

Б Львівська братська школа

В Харківський університет

Г Острозька академія

46. Укажить прізвища діячів української культури першої половини 19 ст.

 

1 І. Мечніков

2 М. Остроградський

3 М. Максимович

4 І. Нечуй-Левицький

5 П. Мирний

6 Г. Квітка-Основ”яненко

7 Б. Грінченко

 

47. Які особливості розвитку української культури першої половини 19 ст.?

 

1 посилений інтерес до української минувшини

2 інтенсивний розвиток початкової освіти, заснування недільних шкіл

3 інтенсивний розвиток наукових знань

4 заснування українських наукових товариств

5 розквіт української періодичної преси

6 формування української літературної мови

7 інтенсивне дослідження українського фольклору

 

48. Хто був автором драматичних творів “Наталка-Полтавка” та “Москаль-чарівник”, які започаткували нову українську драматургію?

А Григорій Квітка-Основ”яненко

Б Іван Котляревський

В Петро Гулак-Артемовський

Г Михайло Щепкін

49. Про яку книжку йдеться в джерелі?

“...Маркіян Шашкевич хотів видати книжку, у якій були б вірші, казки, наукові розвідки...Шашкевич з товаришами вирішили видати книжку в Угорщині, де була вільніша цензура. Організатором цього заходу став Яків Головацький”

А “Вінок русинам на обжинки”

Б “Енеїда”

В “Русалка Дністровая”

Г “Становище русинів в Галичині”

50. Які поняття характеризують розвиток української культури у першій половині 19 ст.?

 

А модерн

Б класицизм

В шкільна драма

Г романтизм

Д соціально-побутова пєса

Е нова українська література

Є полемічна література

 

 

Как избавиться от картавости!!!

Как избавиться от картавости!!!

 1. Минусы обрати в плюсы. Учи французский, стань переводчиком меняй место жительство на Францию, там будешь среди "своих".
 2. набери полный рот камней и дражни собак ( я не шучу)
 3. не знаю. я сама картавлю. но зачем от этого избавляться. мне это не причиняет комплексов
 4. логопеда ищи плати и занимайся!!!! а зачем тебе, ты на диктора что ли собралась поступать.... на сколько я знаю в жизни тебе это вовсе и не пригодится.... главнее быть умницей а не речи толкать впустую....
 5. Только хороший логопед может помочь.
 6. пойди на бокс там не только кагтавость появиться, но и еще че нибудь.
 7. Основные причины картавости: укороченная уздечка, ограничивающая движение вверх кончика языка и передней части спинки языкаслабость мышц языканеумение выполнять языком произвольные целенаправленные движениянарушения фонематического слуха. Учимся правильно произносить букву Р Конечно, если произнести слово трактор у вас не получилось в детстве, сделать это сейчас будет гораздо труднее, но тем не менее. Чтобы произнести Р , вам нужно кончик языка поднять к нбу, но до него не дотронутся. Потом краями языка коснутся верхних зубов. Когда вы подадите струю воздуха, кончик языка задрожит и получится буква Р . Самая большая ошибка горловое произношение буквы Р . Так разговаривают французы, нам же с вами необходимо работать кончиком языка. Закрепляем навык упражнениями: Чистим зубы
  Широко раскройте рот, улыбнитесь и постарайтесь почистить верхние зубы с внутренней стороны. Для этого языком нужно двигать влево - вправо. Гладим небо, то есть нбо
  Вновь широко открываете рот и кончиком языка гладите нбо вперд-назад, следите за тем, чтобы язык возвращался к корням верхних зубов. Воздушный бой
  Открываете рот, укладываете язык на нижнюю губу и произносите звук Ф так, чтобы струя воздуха была узкой, а не широкой. Это поможет выработать длительную, непрерывную воздушную струю, идущую посередине языка. Сладкоежка
  Откройте рот, зафиксируйте нижнюю челюсть руками так, чтобы она не двигалась. Теперь исключительно широким языком попытайтесь облизнуть верхнюю губу сверху - вниз. Не забывайте, челюсть не должна вам помогать приподымать язык. Индюк
  Открываете рот, на нижнюю губы укладываете широкой язык. Ваша задача - в быстром темпе облизывать губу по направлению вперд-назад и добавлять голос, чтобы получился звук, похожий на болботание индюка. Барабан
  Вновь открываете рот, выясняете в интернете, где находятся верхние альвеолы зубов, и ударяете в них языком, произнося при этом звук d.Автоматизация звука Р Когда вы заставите свой язык принимать правильное положение для того, чтобы произносить Р вам нужно будет закреплять навыки. Это стоит делать постепенно. Вначале говорите букву в изолированном звучании, потом в слогах, словах, фразах и, наконец, предложениях. Предлагаю вам следующий комплекс: Р-р-р-р-р Рь-рь-рь-рь Ри-рэ-ра-ро-ру-ры Лри-лрэ-лра-лро-лру-лрыСлова: ударный слог, начало слова: Раб, розовый, рысь, руль ударный слог, середина слова: Гора, перо, нарыв, кенгуру безударный слог, начало слова: Работа, рыбак, рысак, руно, руда безударный слог, середина слова: фара, мера, пары, горы, папирус, карусельАвтоматизация Р в сложных словахФарфор бутерброд, транспортер температура рассортировать, группировка, развернуть, растирание, администратор. Скороговорки: В грозу от груза арбузов развалился кузов. Два дровосека, два дроворуба, два дровокола отточили топоры. Топоры остры-то до поры, До поры остры топоры. Рыла свинья белорыла, тупорыла; Полдвора рылом изрыла, вырыла, подрыла, до норы не дорыла. На то хавронье и рыло, чтобы она рыла. Скороговорун скороговорил, выскороговаривал, что все скороговорки перескороговорит, перевыскороговорит. Но заскороговорившись, выскороговаривал, Что всех скороговорок не перескороговорить, не перевыскороговорить.
 8. я тоже картавлю, не сильно.
  Лет в 8 мне предлагали операцию (она вроде делается лет до 18), но я отказалась.
  Сейчас думаю - а может попробовать?
  Логопед не помог. Картавость наследственная
 9. У меня наследственная картавость. Живу как-то, хоть и раздражает.

Что такое чатуранга?

Что такое чатуранга?

 1. Настольная игра, древний предок современных шахмат.
 2. Чатуранга (предположительно, от санскр. чатур четыре и анга часть) древнеиндийская игра, считающаяся прародителем шахмат, сги и многих других игр. В не играли по крайней мере с VII века н. э. . Чатуранга прямой предок игры шатрандж средневековой игры, распространнной на Востоке и позже попавшей в Европу, от которой и произошли современные шахматы.
  Название чатуранга переводится как четырхсоставная и объясняется тем, что первоначально в чатурангу играли вчетвером. В точности правила игры неизвестны, имеющиеся сведения неполны и противоречивы. Основной источник сведений трактат хорезмского учного XI века Аль Бируни, в котором содержится лишь неполное описание чатуранги. Приведнные ниже правила игры реконструкция, которая может не быть точной. Кроме того, правила чатуранги наверняка имели местные варианты и, совершенно точно, изменялись со временем.

  Игра основывалась на структуре индийской армии, состоявшей из 5 частей:
  Пехота, представленная в игре линией пешек
  Король и его советник (визирь) или генерал в центре
  Боевые слоны в центре армии
  Кавалерия, представленная в игре конями
  Боевые колесницы, представленные ладьями (современное название)

  Из-за малой подвижности фигур партия чатуранги длилась очень долго 100200 ходов.
  Правила игры

  Доска и фигуры

  В чатурангу играли на доске размером 8x8 клеток, фигуры ставились на поля (вс это полностью сохранилось в современных шахматах) .

  В игре для четырх игроков использовались комплекты фигур четырх цветов: чрные, зелные, жлтые и красные. Играли пара на пару. Каждый комплект содержал восемь фигур: раджу (короля) , слона, коня, колесницу (аналог ладьи) и четыре пешки. Игроки занимали места по сторонам игрового поля. Фигуры выстраивались в левом нижнем углу доски (относительно игрока) . На первой линии (от игрока) : слон в углу, за ним конь, колесница и раджа. На второй линии ряд пешек.

  В игре для двух игроков использовались два комплекта фигур. Каждый комплект содержал восемь пешек, два слона, два коня, две колесницы, раджу и советника (визиря) аналог ферзя. Порядок построения фигур перед партией такой же, как в современных шахматах.

  Ходы и взятие

  Ходы в партии делались по очереди. В отличие от шахмат, в игре присутствовал элемент случайности возможные ходы определялись броском игральных костей. Как и в шахматах, каждый ход заключался в перемещении одной фигуры в соответствии с правилами, таким образом, чтобы поле, на которое ставится фигура, было либо свободным, либо занятым фигурой противника. В последнем случае фигура противника считалась взятой, снималась с доски и более в партии не участвовала. Помимо обычного взятия фигур, имелось дополнительное правило: если три слона находились в центральном квадрате 2x2, то игрок, сходивший своим слоном в последнее незанятое поле этого квадрата, брал всех неприятельских слонов.

  Цель игры

  Целью игры являлось условное уничтожение всей армии противника. Партия продолжалась до уничтожения всех фигур одной из сторон. В игре двух игроков победа также достигалась взятием вражеского короля. Не было таких понятий, как шах, мат и пат. Взятие всех фигур, кроме короля (оголение короля) тоже было победой, кроме случая, когда противник мог взять вашу последнюю фигуру следующим ходом. Тогда объявлялась ничья.

  Правила хода фигур
  Король мог делать ход на одно поле в любом направлении (как в современных шахматах) .
  Слон двигался на 1 клетку вперд или на 1 клетку по диагонали. Впоследствии правила изменились, и слон стал ходить через одно поле по диагонали. При этом, как и конь, слон при ходе перешагивал через поле, поэтому возможность хода не зависела от наличия на пути слона своих или неприятельских фигур.
  Конь ходил так же, как в шахматах.
  Колесница (ладья) ходила по горизонталям и вертикалям на одно или два поля.
  Пешки могли ходить только вперд, на одно поле, и бить ходом по диагонали вперд на одно поле. Правила, позволяющег

Имеет ли юридическую силу расписка о получении денег,составленная самостоятельно и незаверенная у нотариуса?

Имеет ли юридическую силу расписка о получении денег,составленная самостоятельно и незаверенная у нотариуса?

 1. а лучше нотариальная доверенность
 2. Расписка будет иметь силу письменного доказательства. Формы расписки законодательство не предусматривает. Согласно обычаям делового оборота расписка составляется в произвольной форме с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием паспортных данных заемщика и займодавца и их адресов.
 3. При наличии свидетелей расписка - одно из доказательств совершения сделки займа денег.
 4. Да имеет! составить можно в произвольной форме указав Ф. И. О и паспортные данные и место прописки обоих лиц
 5. Да имеет, расписка является подтверждением передачи денег и по сути служит основанием заключения договора займа. Составляться желательно от руки и тем человеком который берт деньги.
  Я, Ф. И. О. паспортные данные, место жительства, взял в долг у Ф. И. О. денежную сумму в размере.. . рублей на срок до.. . под % (или без) . Обязуюсь (указать дату) денежную сумму в размере ...вернуть.
  Дата подписи полностью Ф. И. О. и параф.
  Нотариус не удостоверяет расписку, а только подписи, поэтому он не нужен.
 6. Имеет вот форма:

  РАСПИСКА

  __________________________________________________________________
  (место и дата выдачи расписки прописью)

  Я, ___________________________________, паспорт: серия ______,
  (Ф. И. О. )

  N ___________, выдан ____________________________________________,
  проживающ__ по адресу: __________________________________________,
  в соответствии с договором займа N ______ от "___"________ ____ г.
  получил от ________________________________, паспорт: серия _____,
  (Ф. И. О. )

  N ___________, выдан _______________________________, проживающ___
  по адресу: ______________________________________________________,
  займ на сумму ______________ (___________________________________)
  (сумма прописью)

  рублей и обязуюсь возвратить его в срок, указанный в договоре
  займа N _______ от "___"___________ _____ г.

  "__"__________ ____ г. _______________/_______________/
  (подпись) (Ф. И. О. )

 7. Имеет. и является доказательством в суде.
  В расписке указываются ФИО полностью, паспортные данные, место проживания, сумма прописью и на какой срок берется.
 8. да. можно будет в случае не выплаты взыскать в судебном порядке, срок исковой давности 3 года, форма простая, фио, данные паспорта. желательно написанная от руки тем кто берет в долг

Кровь какой группы подходит для переливания всем ?

Кровь какой группы подходит для переливания всем ?

 1. Нет такой группы, в экстренных случаях можно использовать I группу
 2. А разница есть 1 положительная или отрицательная??
 3. На сегодняшний день в гемотрансфузиологии нет понятий "универсальный донор" (1-я группа крови) и "универсальный реципиент" (4-я группа). Эти положения устарели, и даже студентам в мединститутах ставят двойки, если они говорят, что первую группу можно вливать всем. В современном мире переливать можно ТОЛЬКО одногруппную кровь. Лишь в случае крайней необходимости, когда критическая ситуация, угрожающая жизни пациента и нет в запасниках одногруппной крови, допускается вливание первой группы крови. Но, повторяюсь, что это делается исключительно по жизненным показаниям и во имя спасения жизни человека.
 4. Первой! Ее можно в любую вливать!
 5. первая и только первая
 6. в прежние годы считалось, что первая группа крови подходит для переливания всем, а больным с 4-ой группой крови можно перелить любую, сейчас же переливают человеку именно ту группу, которая у него есть и при этом проверяют на совместимость
 7. Нет такой универсальной группы.

  Спрустя несколько минут. Оказывается это таки первая, я ошибался :http://www.uchmarket.ru/d_13.htm

 8. раньше считали первая, а сейчас стремление переливать кровезаменители и кровь такой же группы
 9. Первая
 10. Желательно переливать кровь той же группы. Но в ЭКСТРЕННЫХ (нет времени или возможности определить группу крови) случаях можно использовать кровь I (0) - .То есть первую группу, резус ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ. Если влить кровь с положительным резусом человеку с отрицательным резусом, может возникнуть резус-конфликт, приводящий к тяжелым последствиям. Людям с положительным резусом можно переливать и резус-положительную, и резус-отрицательную кровь. Так что универсальный донор - это человек с кровью I(O) -.
 11. Кровь 1 группы можно переливать всем остальным группам без неблагоприятных последствий. Люди с 1 группой крови являются универсальными донорами, но им самим можно переливать кровь только их группы.

раньше на отдыхе или на работе простые люди часто пели, порой и пускались в пляс. сейчас это редкость. почему?!

раньше на отдыхе или на работе простые люди часто пели, порой и пускались в пляс. сейчас это редкость. почему?!

 1. Ну это зависит от количества выпитой влаги)))
 2. А я и щас и пою ,и сплясать могу,и на ложках сбацать,я вообще веслая))))))))))))))))))))))))))))
  А если без шуток,то народ тухлый пошл,загруженый ,если в пляс пойдешь,сразу в идиоты запишут.
 3. На работе? Сроду у нас никто не пел и не пускался в пляс.
 4. Я,боюсь,если мы всем отделом заспеваем завтра с утречка,нас поймут неверно.
 5. Все зависит от компании. Если люди незагруженные и незажатые, а способные еще на веселье, можно и спеть, и сплясать. Но времена, видимо, двинули не в сторону частушек и топотушек. Хотя, люблю ето дело, что грустить-то всю дорогу.
 6. потому, что раньше человек человеку был друг, товарищ и брат. а сейчас, в основном, человек человеку волк. к сожалению ((
 7. Потому что раньше, предложения писали с БОЛЬШОЙ буквы. Сейчас народ измельчал, и бухать по советски перестали.
 8. Простых людей не стало.
 9. это только в кино показывали, что в пляс пускаются.. . Хотя и у нас на работе иногда до того насовещаемся (серьезно) , что пританцовывая все разбегаемся...
 10. только если ВО ПОЛЕ...: ) в цехах и за станками пения никто и не услышит, такой шум моторов вокруг
 11. Вот Вы наверное где-то работаете. Вот на работе и пускайтесь впляс и пойте если хочется. Проблем-то
  У нас на работе и не такое частенько бывает.

Кто такие Дагестанцы,где живут, и они вообще входят в состав РОССИИ?

Кто такие Дагестанцы,где живут, и они вообще входят в состав РОССИИ?

 1. Такой нации дагестанцы нет.На территории Дагеста#769;на
  проживает более 100 народов и национальностей.
  Дагеста#769;н (Республика Дагестан), в России. 50,3 тыс. км2. Население 2094,6 тыс. человек (1998), городское 41,5%; аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, русские и др.
  41 район, 10 городов, 18 послков городского типа.
  Столица Махачкала. В северной части низменность, в южной предгорья и горы Большого Кавказа
  (высота до 4466 м). На востоке омывается Каспийским морем. Средние температуры января от 1#186;C на равнине до 11#186;C в горах, июля (на равнине) до 24#186;C. Осадков 200800 мм в год. Основные реки Терек и Сулак. Дагестанский заповедник.
  В конце 1-го тысячелетия до н. э. территория Дагестана входила в состав Албании Кавказской, затем державы Сасанидов, подвергалась набегам арабов. В начале XIII в. завована монголо-татарами. По Гюлистанскому договору 1813 Дагестан присоединн к России. В ходе Кавказской войны 181764 подавлено движение горцев, выступавших под лозунгами мюридизма. Во время Гражданской войны Дагестан был захвачен германо-турецкими войсками. 20 января 1921 образована Дагестанская АССР в составе РСФСР. В мае 1991 Верховный Совет республики принял современное название республики.
  Добыча нефти, газа; машиностроение и металлообработка (сепараторы, термическое, электротехническое оборудование, приборы, станки, экскаваторы; судоремонт и др.), пищевкусовая (плодоовощеконсервная, рыбная, винодельческая), химическая (соли фосфора, стекловолокно, лаки, краски и др.), лгкая (шерстяная, трикотажная, обувная) промышленность, производство стройматериалов. ГЭС: Чиркейская, Чирюртовская, Гергебильская; строятся (1999) Миатлинская, Ирганайская. Народные промыслы (чеканка, ковроткачество). Посевы пшеницы, кукурузы, ячменя, риса, подсолнечника. Овощеводство. Плодоводство и виноградарство. Орошаемое земледелие. Главная отрасль животноводства овцеводство. Крупный морской порт Махачкала. Курорты: Каякент, Манас, Талги.
 2. По Гюлистанскому договору 1813 Дагестан присоединн к России.
  ответ:
  Гюлистанский договор и Ираном Филькина грамота.
  Иран был разгромлен в Дагестане с войне Ирана и
  Дагестана в 1741года по 1745 годы. Никакого отношения
  Иран к Дагестану не имел. Это то же самой если Англия
  присоеденила бы Россию к Британии по договору с Францией
  в 1856 году.

что значит этот техпоказатель для фотокамеры. Плотность пикселов.

что значит этот техпоказатель для фотокамеры. Плотность пикселов.

 1. При выборе камеры следует учитывать следующее. Большой размер матрицы означает то, что она способна воспринимать большее количество фотонов, то есть световых сигналов. НО! при этом количество цифрового шума также увеличивается. Цифровой шум изображения дефекты в виде цветных точек, придающие изображению неестественность. Причины шума:

  Дефекты самой матрицы;
  Утечка заряда, когда изоляция между отдельными пикселями слишком тонкая;
  Нагрев матрицы на 6-8 градусов.
  На величину шума влияет плотность пикселей: чем выше плотность, тем больше шум, поэтому маленькие по размеру матрицы с высоким разрешением более шумные . Зачастую такие фотоаппараты могут выдавать ошибочные цвета, которые особенно заметны в темных местах фотографий. Шумоподавление осуществляется и за счет различного программного обеспечения цифровых фотоаппаратов. Однако выбирая новую камеру, всегда ориентируйтесь на три показателя матрицы:

  размер - чем больше, тем лучше;
  разрешение - за ним гнаться не следует, если вы не собираетесь печать свои фото на плакатах;
  соотношение размера и разрешения - при равных размерах матрицы лучше будет та, у которой ниже разрешение;
  а также на тип матрицы - лучше CMOS, чем CCD и RGBE, чем RGB

 2. Это кол-во светочуствительных пикселей на принимаемой матрице фотоаппарата.
  Бытует мнение, что чем больше тем лучше. Скажу так, далеко не всегда
 3. Ну он говорить, сколько пикселей на 1 кв. см. С одной стороны чем этот показатель больше, тем больше деталей будет на фотографии. Но с другой стороны чем больше, тем естественно каждый пиксель меньше. А чем пиксель меньше, тем меньше он улавливает света. В итоге при "мелком" пикселе повышаются шумы, страдает цветопередача и увеличиваются шумы на изображении. Если вспомнить что у Olympus матрицы 4/3, то такая плотность пикселей будет при 12Мр.
 4. Это количество точек на 1 см#178;.
  Чем больше - тем лучше картинка.

Почему москву называют портом пяти морей?

Почему москву называют портом пяти морей?

 1. Москва порт пяти морей - Черного, Каспийского, Азовского, Белого и Балтийского.
  Данное выражение появилось примерно в 60-х годах прошлого столетия и связано с тем, что были построены гигантские каналы, соединяющие крупные реки России, а также Химкинское водохранилище, позволившее действительно здесь оборудовать порт - Северный речной вокзал. С помощью канала "имени Москвы" река Москва соединяется с Волгой, а дальше по Волге - с Каспийским морем.
  Волго-Донской канал соединял реки Дон и Волга. А это значит, что из Волги москвичи попадали в Дон, а по Дону - в Азовское море, а из Азовского моря - в Черное
  С этого же Северного речного вокзала можно было попасть в верховья Волги, а оттуда - через Беломоро-Балтийский канал - в Балтийское и Белое моря.
 2. Видимо е омывают аж пять морей.
 3. Эта глупость осталась от единой водной системы Российской Федерации. Через систему каналов и рек Москва-река соединена с морями Балтийский, Чрным, Белым, Азовским, Каспийским.
 4. Москву неслучайно называют портом пяти морей: по рекам и каналам из Первопрестольной можно добраться в Каспийское, Азовское, Черное, Балтийское и Белое моря. Однако до недавнего времени движение маломерных судов по акватории Москвы-реки в центре столицы было запрещено. В прошлом году запрет сняли, в результате чего стало возможным проведение Московского фестиваля яхт в самом центре города, у причала в Нескучном саду.

что такое колония в Финикие?

что такое колония в Финикие?

 1. Финикийцы были великолепными мореплавателями и торговцами. Они освоили практически все побережье Средиземного моря.

  Первым объектом их колонизации стал Кипр (в XII в. до н. э.) , а затем другие крупные острова Корсика, Крит, Мальта (Мдина) , Сицилия (Лилибей, Мотия, Палермо) и Сардиния (Ольбия) .

  Самой крупной колонией финикийцев стал Карфаген, влияние которого распространилось на все средиземноморское побережье Магриба (Бизерта, Гадрумет, Гиппон, Типаса, Лептис-Магна, Лептис-Минор, Сабрафа, Утика) и Испании (Гибралтар, Кадис, Картахена, Малага) .

  Колонии финикийцев не исчезли бесследно. Современные генетики доказали, что потомки финикийцев (носители гаплогруппы J2) до сих пор живут на средиземноморском побережье, давно утратив свой язык и этническую идентификацию. Так, около трети населения Мальты является прямыми потомками финикийских колонистов.

  К концу 1-го тысячелетия в колониях Финикии в Западном Средиземноморье начали сооружаться храмы и святилища эллинистического типа.

  А вообще, любая колония (как и колония в Финикии, - это зависимая территория, находящаяся под властью иностранного государства (метрополии) , управляемая на основе особого режима, - территория без самостоятельной политической и экономической власти.

Церебротоник

Церебротоник

 1. ЦЕРЕБРОТОНИЧЕСКИЙ по Шелдону, тип темперамента, предпочитающий рассуждение прямому действию, одиночество и скромность социальным объединениям и толпе. Церебротоник интроверт, страдающий бессонницей и хронической усталостью.

  еребротония - тип темперамента, согласно У. Г. Шелдону присущий Эктоморфу. Церебротония характеризуется следующими чертами:

  Сдержанность в позах и движении, напряженность.
  Психологическая сверхреактивность.
  Сверхбыстрая реакция.
  Любовь к уединенности.
  Сверхинтенсивность умственной деятельности, сверхвнимательность, способность испытывать предчувствия.
  Стремление скрывать свои чувства, эмоциональная сдержанность.
  Осознанная подвижность лица и взгляда.
  Социофобия.
  Подавление способности к общению.
  Сопротивление привычкам и неспособность разумно организовать жизненный распорядок.
  Агорафобия (патологическая боязнь открытых пространств) .
  Непредсказуемость в отношениях с людьми.
  Отвращение к манере говорить громким голосом и к шуму.
  Сверхчувствительность к боли.
  Неспособность к здоровому сну. Хроническая усталость.
  Свойственное юности внимание к манерам и внешнему виду.
  Вертикальное ментальное расщепление. Интроверсия.
  Отвращение к алкоголю и другим депрессивным препаратам.
  Потребность в одиночестве в период испытаний.
  Ориентация на более поздние периоды жизни.

Внешность на время. Душа навсегда? Или не так ?

Внешность на время. Душа навсегда? Или не так ?

 1. душа и формирует внешность
 2. Так, но душа живет в теле и хочется, чтобы оно тоже было красивым
 3. И вот это "внешность на время" сколько губит пар каждый день, кидают своих синичек, погнавшись за журавлями. Всю думают наверстают, успеют и гробят свои настоящие отношения. К сожалению, все бросаются на внешность, особенно мужская половина. Где, что блестит, немного перекинутся словами и уже типа "Любовь", "влюблнность". Кого там интересует душа? Ай, чрт с этой душой, тут такая внешность пошла!)) ) Обртка манит, аж слюни ручьм, ну разве я не права? А особенно, если обртка тоже оглянулась. А при более длительном знакомстве облом, если не повезт с душой, кричат "не нужна, у ней душа плохая", сразу е душа не волновала)) , стерва, сука, тварь и т. д.. . НО.... это вс потом, когда побежали, увлеклись, отвлеклись, изменили.... и вс испортили. Такое мало кто прощает. Это позже понимают, что лучше синица в руках, чем журавль в небе, да притом чаще нагламуренный. Убери гламур, ну там оджку, макиях, причски, салоны.... та же синичка))) ) Scarlet Sails, конечно, очень права! Но мы ведь не о крайностях, синичка тоже красива. Очень жаль, что они вс-таки мало видят обычной естественной красоты, бросаются на искусственную чаще, где просто много сил и денег вложено, а ещ....минимум одежды, где вс напоказ, где блестит, оно же ярче)) ) Ах, какие глаза, грудь кричат, а как легко сделать эти глаза в наше время - огромными и не очень, любого цвета, а грудь ещ проще)) ) Тоже самое и на фотках здесь. Одна гламурится пол дня, оджка, косметика, свет, расположение, фотограф, вторая встала, щлкнулась и пошла. И у той будет куча восхищений, а ту и не заметят на фотке, т. к. без гламура и кривляний. А поставь всех в щеренгу, в халатиках дома, все одинаковы)) ) Ну а в вопросе Вы совершенно правы! Внешность на время, а ДУША навсегда!
  Картинка с иронией, но это правда, вот так и у нас в Жизни. И это не изменить, как бросались на красоту, так и будут. О душе потом вспоминают. Потом! (( Жаль, что гоняться за внешностью никогда не перестанут! (( С душами живут, вроде, а основная масса зыркает по внешностям, изменяют с красотой ((( Может грубо ответила, но это правда - проверено, доказано, статистика, да и просто посмотреть по сторонам в жизни, сомнений нет, что это так ((( Даже если кто сидит тихо, то это комплексы, страх быть отвергнутым, неуверенность в себе, а в душе мечтает и грешит (( Мало сейчас настоящих, ценящих душу Любимой и не зыркающих по сторонам в поисках блестящего, очень мало! Беречь таких надо, ценить и крепко любить!! !
 4. В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли
 5. Душа вечна
 6. это верно
 7. Внешность стареет. А все ли люди наделены душой :)))))))))))))))))

  "если что-то произошло, значит, оно должно было произойти. Все, что случается в настоящем, на тонком плане совершилось задолго до этого. Возмущаться и сожалеть глупо, ужасаться и унывать тоже. Нужно немедленно менять ситуацию, именно на том уровне, от которого все зависит. Это тонкие планы, это наши подсознательные чувства, это то, что мы называем душой. (Лазарев С. Н. "Воспитание родителей" ч. 2)"

 8. Да, так говорят... но ведь никто этого доказать не может. И часто, душевность или бездушие человека совсем не зависит от его внешности.
 9. не совсем. стол на время, атом навсегда? из атома снова сделаешь стол) ) а вот наоборот.... душа, это не ДНК, то, что е не видно не означает, что е нет)))
 10. Так. Душа бессмертна, создана вечной. Может иметь я, но может и не иметь, что не отнимает у души свойств чувствовать. К примеру, душам уже имеющим тела, но убитым еще до рождения также больно, как и всем остальным убитым. Смерть - это "потеря" тела, всего организма. Но придет момент, когда закончатся времена, время и полувремя, тогда абсолютно все получат новые тела, новую, если хотите, внешность.
 11. Не так. Ничто не вечно.
 12. Душа накладывает свой отпечаток на внешность

Купили орхидею. Как за ней правильно ухаживать?

Купили орхидею. Как за ней правильно ухаживать?

 1. Орхидей много
 2. Температура: Температурный режим зависит от вида, но общее требование таково: дневная температура летом около 20С, зимой - 17С, ночная температура может быть ниже на 2-3.
  Освещение: Яркий рассеянный свет. Орхидеи требуют 10-15 часов яркого света в день. Зимой естественное освещение дополняют подсветкой.
  Полив: Почва всегда должна быть влажной; зимой полив уменьшают. Поливают мягкой теплой водой. При выращивании каттлеи и мильтонии почве между поливами дают подсохнуть.
  Влажность воздуха: Требуют высокой влажности воздуха. Время от времени листья опрыскивают.
  Пересадка: Не стоит беспокоиться, если из отверстий горшка начинают прорастать корни. Пересаживают орхидеи только тогда, когда из-за тесноты горшка приостанавливается рост.
  Размножение: Делением при пересадке, оставляя в каждой части хотя бы три ростка. Пересаженное растение подвязывают к опоре.

  посмотри в Google, там много советов

 3. Какая у вас орхидея? фаленопсис? поливать по мере просыхания субстрата, когда корни станут серебристо-белыми. поливать погружением на минут 10. удобрять в период роста удобрением для орхидей. после цветения цветонос можно оставить как есть, если не нравится что он длинный, то обрезать до первой спящей почки... ждать ответвления...
 4. Выращивать дома орхидею занятие не для ленивых. Это вам не кактус раз в неделю поливать. Орхидея, как любая красавица, требует трепетного отношения и нежной заботы, поэтому начинающим рекомендуем фаленопсис - при должном уходе он цветет около шести месяцев в году, и наиболее приспособлен к содержанию в домашних условиях.

  Содержание орхидеи. Помните о том, что орхидея эпифит. То есть в естественных условиях она живет на других растениях, как правило, на деревьях. Поэтому высаживать ее нужно не в землю, а в специальный субстрат. Субстрат для орхидеи можно купить уже готовым, а можно приготовить самостоятельно. Возьмите сухую кору сосны, хорошенько прокипятите. Высушите. Через пару дней прокипятите еще раз. Это нужно для уничтожения вредоносных насекомых. Готовую кору разрежьте на небольшие части (кусочки величиной 1,5-2 см) . Смешайте с высушенным измельченным мхом сфагнумом. Субстрат готов.

  Горшок для орхидеи лучше выбрать белый или прозрачный он не будет нагреваться на солнце и перегревать корни. Обязательно пластиковый в глиняном горшке корни орхидей намертво пристают к шершавым стенкам и очень травмируются при пересадке. В горшке обязательно должны быть отверстия, ведь одно из главных условий здорового самочувствия орхидей отличная вентиляция. Кроме того, в таком горшке не будет застаиваться вода.

  Горшок подготовлен. Теперь укладываем на дно дренаж, необходимой для хорошего перемещения воды. В качестве дренажа можно использовать маленькие кусочки пенопласта (0,5-1 см) . Дренажный слой занимает? часть горшка. Далее на три четверти укладываем приготовленный субстрат и размещаем орхидею. Ни в коем случае не придавливайте корни! Устроив растение, досыпаем горшок оставшимся субстратом.

  И помните - пересаживают орхидею раз в 3 года, не чаще.

  Освещение. Орхидея очень светолюбивое растение. Но вместе с тем она не переносит яркого полуденного солнца. Так что горшок с красавицей лучше разместить на западном или восточном окне. Если такой возможности нет, обеспечьте цветку дополнительный свет. Орхидеи любят тепло, поэтому оптимальная температура для их содержания +20С-+25С.

  Полив и подкормка орхидеи. Поливать орхидею следует каждые 2-3 дня летом, зимой - 1-2 раза в неделю. Следите за тем, чтобы субстрат полностью просыхал в перерывах между поливами. Для полива используйте теплую отстоянную воду. Но не переусердствуйте: частый полив может привести к загниванию нежных корешков. Не забывайте про увлажнение. Каждое утро опрыскивайте орхидею теплой водой. Особенно это касается орхидей, которые находятся рядом с отопительными батареями.

  Некоторые орхидееводы устраивают свои питомцам горячий душ. Цветок ставят ванну и поливают слабой струей из душа в течение нескольких минут. Температура воды должна быть около +40С. Дайте стечь воде и остыть цветку, промокните салфеткой серединку растения, чтобы оно не загнило. Наверное, душ напоминает орхидеям о тропических ливнях после такой процедуры они веселее растут и, как правило, расцветают.

  Помимо регулярного полива, орхидеи нуждаются в дополнительном корме . Существуют специальные удобрения для орхидей. Во время роста и расцвета подкармливать вашу красавицу придется 1 раз в неделю. В остальное время достаточно 1 раз в месяц.

  Цветение это самой радостный момент в жизни любого цветовода. Орхидея зацветает в возрасте 1,5-2,5 лет. Дождаться ее цветения бывает очень нелегко. Казалось бы, ухаживаешь за ней изо всех сил, а она, неблагодарная, расцветать не желает. А вы оставьте ее в покое! Чтобы выпустить прекрасный цветок, орхидее нужен небольшой стресс. Ускорить цветение может послужить резкий перепад температур. Например, продержите капризулю всю ночь при температуре +18С, а утром переставьте в теплое помещение. Толчком к расцвету может послужить и сокращение полива. Слов нет вырастить орхидеи не просто, но если вы решитесь, то вы в них не разочаруетесь. Так что удачи.

Помогите найти 10 фразеологизмов о животных?

Помогите найти 10 фразеологизмов о животных?

 1. злой как собака
 2. Мал клоп, да вонюч. (хотя это поговорка, а не фразеологизм)

  Ни рыба, ни мясо.

  Доказывать, что не осел.

  Аллах над нами, козлы под нами. (современный вайнахский фольклор)

  Однажды Лебедь Раком Щуку.. .

  Выступает, словно пава. (Пава - это жена павлина)

 3. Биться, как рыба об лед.
  Память, как у лошади.
  Злой, как собака.
  Ласковый, как кошка.
  Медлительный, как черепаха.
  Скуп, как собака на сене.

  Голоден, как волк ______________ Изворотлив, как уж
  Хитер, как лиса_________________Колючий, как ж
  Труслив, как заяц _______________Надут, как индюк
  Здоров, как бык________________Нем, как рыба
  Грязный, как свинья____________Упрям, как осел

 4. Медведь на ухо наступил, как с гуся вода, как баран на новые ворота, крокодиловы слезы, беден как церковная мышь, работать как вол, медвежья услуга, слон в посудной лавке, как рыба в воде, сидеть как мышь...
 5. вертеться как белка в колесе, врет как сивый мерин, делать из мухи слона
 6. Съел собаку
  стреляный воробей
  медведь на ухо наступил
  баран на новые ворота
  купить кота в мешке
  волка ноги кормят
  труслив как заяц
  крокодиловы слезы
  с волком жить, по волчьи выть
  работать как вол

зашуганность

зашуганность

 1. сделай грушу и долби каждый день, представляя гопоту. проводи спарринги с друзьями (только не убейте друг друга) -помогает укрепиться,
 2. Обратится к психологу.
 3. ох.. психолог поможет только.. опять же, смотря насколько все запущенно) нужно быть немного отмороженным, чтобы уметь давить на других, уметь постоять за себя.
 4. Клин - клином вышибают. Когда видишь гопника не переходи на другую сторону улицы а наоборот пройди мимо, еще слегка толкни его плечом.

  Посмотри фильм Бойцовский клуб. Меня в сво время очень сильно
  изменил.

 5. Вот смотрю на комментарии и сдается мне что по некоторым вопросам народ настолько зашуган, что боится высказать нормально свое мнение. И думается мне что не власть зашугала а сами себя люди зашугали.
 6. Мужик, наберись храбрости! На хрена ты помнишь старое, как в школе тебя пинали в 1 классе? Было давно и неправда! Живи сейчас! Добивайся успеха ВО ВСЕМ, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ! Не бойся опозорится! Чувствуешь свою силу - дерись! Я однажды вышел 1 на 1 против парня, который заведомо сильней меня (он мне нос сломал) . Не вспоминай старое, потому что это ДЕТСТВО, обиды можно помнить лет с 25...
  Соблюдай справедливость. Если они неправы, можешь любыми средствами пресечь боспредел.. . Есть сила, бей их сам! нет силы - зови друзей. не возбраняется.. .
  и забудь обиды. Лучший способ победить робость - это стать справедливым и САМОМУ защищать других, бейся ради своих людей. которых ты уважаешь, это придаст тебе силы...
 7. это не подорвали а ты сама себя подавляешь, и люди относятся к тебе так как относишься ты к ним. наше поведение отзеркаливается. Поэтому ничего не бойся и напролом и увидишь реакцию других людей на твое поведение. только ты сам можешь помочь себе.... не можешь изменить ситуацию измени свое отношение....
 8. Купить и носить собой оружие
 9. Привет от тзки - Евгения Титова из Краснодара
  http://www.youtube.com/watch?v=5mnkaAnmCGc
  http://www.youtube.com/watch?v=Nq80z49JM7w
 10. один из минусов высокооплачиваемой работы. если хочешь сохранить нервы - лучшее средство медитация, я видел людей которые рано поседели в такой обстановке. Научитесь медитировать - научитесь и концентрироваться. А значит и блокировать любой негатив на раз два. Уверенность в себе появится сама собой. Поищите здесь: yogaways.info обращайтесь в личку, будут вопросы.