Політична заява


Політична заява

Підготовка до участі в МООН включає в себе написання короткої, але змістовної політичної заяви кожним делегатом з кожного питання. Цим досягається три важливі цілі. По-перше, це дає делегатові можливість більш старанно обдумати свою політику; по-друге, це задовольняє потребу його делегації мати документ, який містить виклад позиції країни стосовно усіх питань конференції, що забезпечить послідовність у політиці різних членів делегації. В ідеалі кожен делегат повинен бути ознайомлений з усіма питаннями, щоб почуватися зручно під час викладення точки зору своєї країни, отримавши відповідне запитання, навіть якщо він не має спеціальної підготовки. Третя важлива функція політичної заяви полягає в тому, що вона служить начерком попереднього проекту резолюції.

Складові політичної заяви

Пояснення і визначення проблеми та її ключових термінів, як вони містяться в порядку денному. Наприклад, важливо визначити такі терміни, як "без'ядерна зона" (БЗ), і те, що буде чи не буде її частиною, вказати межі слова "центральна" у створенні БЗ у Центральній Європі.
Коротке резюме останніх міжнародних подій, пов'язаних з проблемою.
Посилання на основні документи, що стосуються проблеми (їх слід підкреслити).
Загальний виклад позиції країни щодо проблеми.
Конкретні пропозиції щодо вирішення проблеми, які можуть бути використані для першого проекту резолюції.

Зразок політичної заяви

   Делегація: Ботсвана 
   Комытет: Роззброєння 
   Проблема без'ядерних зон (БЗ)

   Ботсвана вважає життєво важливим для мирного співіснування сприяти створенню без'ядерних зон у різних регіонах світу. Ми сподіваємося, що такі зусилля призведуть до тотального знищення ядерної зброї в світі. Як визначено у попередніх резолюціях Генеральної Асамблеї, без'ядерними зонами вважаються будь-які зони, визнані такими Генеральною Асамблеєю, створені будь-якими групами країн у вільному і суверенному волевиявленні на основі договору чи конвенції, які:

а) визначають статус повної відсутності ядерної зброї, що поши­рюватиметься на цю зону;
б) створюють міжнародну систему верифікації і контролю з метоюгарантування дотримання зобов'язань, що випливають з даного статусу.

   Ботсвана вітає нещодавні зусилля членів ООН, спрямовані на створення без'ядерних зон у Африці на основі Договору Пеліндаба 1996 року. Ми також підтримуємо створення таких зон в Азії, на Близькому Сході і в Латинській Америці. Ботсвана сподівається, що всі держави підтримають створення без'ядерних зон у цих регіонах і закликає використовувати атомну енергію тільки в мирних цілях. Однак Ботсвана висловлює своє глибоке невдоволення тим, що під час недавніх спроб створити БЗ деякі країни не прислухалися до волі міжнародного співтовариства. Ми глибоко зацікавлені в тому, щоб ядерні держави робили все можливе для непоширення такої зброї в країнах, які знаходяться в потенційних БЗ.

 

Делегація: Україна

Комітет: ЮНЕСКО

Тема: Зміни в освіті для дітей біженців та молодого покоління в країнах, які потрапили під вплив масової міграції. Шляхи вирішення міжкультурних конфліктів та їх висвітлення в засобах масової інформації.

 

Одним з наслідків численних міждержавних і громадських воєн та міжетнічних конфліктів є вимушене масове переселення людей. Сьогодні у світі налічується близько 50 мільйонів людей, що вимушено переселилися з місць постійного проживання. Всі вони у першу чергу прагнуть знайти мир та безпеку для себе та своїх родин.

Знання мови приймаючої країни є дуже важливим у процесі міграції. Слабке знання мови є головною перешкодою в застосуванні наявних професійних навичок та доступі до публічних послуг та соціальних благ. Біженці потребують доступу до безкоштовних мовних курсів, ввідних курсів в культуру та державний устрій країни. Ми вважаємо, типовими заходами, які впроваджуються в рамках сучасної культурної політики, можуть бути:

- підтримка етнокультурних організацій, створюваних мігрантами;

- відображення етнокультурної неоднорідності суспільства у ЗМІ, шкільних підручниках тощо;

- певні виключення в офіційному дрес-коді;

- виділення державних ділянок під будівництво культових будівель релігійних меншин;

- облаштування державно-церковних відносин з урахуванням релігійного розмаїття тощо.

Величезне значення в процесі інтеграції мають також засоби масової інформації. Оскільки роль медіа у руйнуванні міжнаціональних стереотипів дуже велика, окрема увага повинна приділятися ролі засобів масової інформації у формуванні толерантної суспільної атмосфери. Саме від ЗМІ - відбору ними освітлюваних фактів і способу їх інтерпретації - залежить, чи буде суспільна атмосфера сприятливою для продуктивної взаємодії між місцевим населенням та біженцями.

   Мігранти та корінне населення країни повинні досягти  взаєморозуміння і реалізовувати власні цілі шляхом досягнення узгодженості своїх дій з діями інших людей без застосування будь-яких заходів насильства, примусу і тиску, а лише за допомогою дискусії, переконання і обопільної кореляції поведінкових актів і дій. Нажаль, цього не завжди дотримуються в сучасному суспільстві. Це ще одне явище, що обтяжує взаємини мігрантів і корінного населення — злочинність мігрантів. Звідси випливають негативні аспекти міграції. По-перше - це обмеження прав місцевих мешканців. По-друге, погіршення рівня життя деяких груп місцевого населення. По-третє, можливість міжетнічних конфліктів. Здатність прийняти і суворо дотримуватись місцевих обмежень і заборон — важливий фактор успішної міграції.

В західних країнах розвиваються окремі проекти, які сприятимуть швидкій інтеграції дітей-біженців. Унаслідок вимушеної міграції найбільше страждають діти. Стрес, пов’язаний із позбавленням домівки, відсутністю звичних речей, втратою друзів, родичів, іноді батьків, позбавлення їхньої турботи і любові, негативно впливає на особистість. Діти-біженці відчувають значні зміни до нового рівня життя і суспільного статусу. Особливо діти, розлучені із сім’єю, долають численні потрясіння, які травмують дитячу психіку, можуть різко змінити морально-психологічний стан дитини і нерідко мають руйнівний вплив на її психологічний світ, унаслідок чого такі діти стають вразливими. Окрім того, незнання мови, різниця у соціально-культурних вимогах до поведінки серед однолітків і чужих дорослих людей призводять до відчуття дискомфорту, зниження активності та самооцінки, часто спостерігається підвищення тривожності, агресивності, що викликають зміни ціннісних орієнтацій дитини, виникнення негативного ставлення до інших людей.

Ми пропонуємо:

- розробити законопроекти про внесення змін до законодавчих актів з питань освіти, праці, медичного, соціального, пенсійного забезпечення, надання безоплатної правової допомоги з метою гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами у сфері притулку, захисту біженців та осіб, які потребують додаткового захисту;

- забезпечити функціонування курсів з вивчення мови, історії, культури, державного устрою країни, законодавства з питань праці, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту;

Позитивний результат може бути досягнутий лише завдяки загальній, інтегрованій, спільній діяльності в області полікультурної освіти. Це є неодмінною умовою для надання ефективної допомоги, підтримки життєвого самовизначення особистості дитини-біженця у соціальному просторі, їх адаптаційної орієнтації у новому полікультурному середовищі, бо тільки згуртований класний колектив, друзі зможуть забезпечити повноцінний розвиток та навчання таких дітей.

 

 

 

 

 

Делегація: Азербайджан

Комітет: ЮНЕСКО

В останні роки у світі сталися глибокі перетворення. Досягнення науки і техніки змінили ту роль, яку відіграє людина в сучасному світі, і характер суспільних відносин в ньому. Освіта й культура, значення й важливість яких суттєво зросли, стали невід'ємними чинниками справжнього прогресу людини і суспільства. У наші дні, незважаючи на те, що значно зросли можливості діалогу, міжнародне співтовариство переживає серйозні економічні труднощі, зростає нерівність між країнами, численні конфлікти й небезпечні вогнища напруженості загрожують мирові та безпеці. А тому нині необхідно більше, ніж будь-коли, зміцнювати
співробітництво між державами, гарантувати повагу до прав інших і

забезпечувати основні свободи людини й народів та їхнє право на

самовизначення, також важливо вкорінювати у свідомості людей ідею захисту миру, котра, як записано у Статуті ЮНЕСКО, може стверджуватися насамперед через співробітництво в царині освіти, науки і культури.

Охорона національної історико-культурної спадщини – це обов’язок держав, не лише перед своїми громадянами, а й перед світовою спільнотою. Діяльність Азербайджана щодо культурної спадщини охоплює сфери стосовно збереження та відродження матеріальної і нематеріальної культурної спадщини, сприяє поверненню втрачених культурних цінностей країнам їхнього походження. Наша країна надає спеціальний захист культурним цінностям шляхом внесення їх до "Міжнародного реєстру культурних цінностей, охоплених спеціальним захистом", який веде Генеральний директор Організації об'єднаних націй з питань виховання, науки і культури. Основним завданням Азербайджану є вироблення комплексного підходу до збереження культурної й природної спадщини, що має визначне універсальне значення, відповідно до директив, прийнятих Комітетом всесвітньої спадщини та Генеральною асамблеєю. Азербайджан підкреслює, що охорона всесвітньої культурної та природної спадщини полягає у систематизації міжнародного співробітництва в галузі охорони історико-культурних надбань.

В какой стране и когда зародилась игра поло?

В какой стране и когда зародилась игра поло?

 1. Индия
 2. родоначальники Хосе Игнасио и Просто Мария
 3. Спорт королей и король спорта , - именно так отзываются о своей любимой игре поклонники поло. Массовым это занятие не назовешь, ведь поло можно считать одним из самых дорогих видов спорта - вы еще можете спросить игрока в гольф, сколько стоит его клюшка, но спрашивать игрока в поло о его расходах на игру считается дурным тоном. Несмотря на это, до 1936 года (Олимпиады в Берлине) поло входило в олимпийскую программу и собирало огромное количество зрителей, что неудивительно, ведь это очень зрелищный спорт. Сейчас же поло остается уделом аристократии и сильных мира сего , тем не менее, привлекая на трибуны болельщиков множество ценителей этого во всех отношениях исключительного зрелища.

  Поло - игра не для слабых. Сложно себе представить взрослого человека, никогда не сидевшего на лошади, за этим занятием. Игра должна стать образом жизни с юных лет - родиться с серебряной ложкой во рту , начать играть в Итоне или Милфилде, продолжить в Оксфорде, ведь именно так становятся профи. Принц Уильям однажды даже выразил желание стать профессиональным игроком в поло и играть за сборную Великобритании, чем навлек на себя гнев отца, принца Чарльза, также страстного любителя поло.

  Это игра для настоящих мужчин, отличающаяся повышенной травмоопасностью. Умение держаться в седле играет здесь определяющую роль - представьте, что держа повод поло пони одной левой рукой, надо на бешеном галопе отбить клюшкой мяч и загнать его в ворота соперников. В настоящее время во многих западных академиях поло возведено в статус обязательного предмета
  Надо заметить, что за границей в поло популярен и среди женщин. Все виды конного спорта славятся равенством в оценке мужчин и женщин в соревновании, и поло не исключение. Как и в традиционных дисциплинах конного спорта - конкуре и выездке, одной силой тут не возьмешь: нужен баланс и тонкий расчет. Часто мужчина бьет по мячу со всей силы, рассчитывая только на мощь удара, женщины же применяют более тонкий подход, достигая успеха.

  Поло считается древнейшей командной игрой. Возникнув в Персии примерно 2500 лет назад, она распространилась на Индию, Тибет и Дальний Восток. В Средние века кавалеристы от Константинополя до Японии оттачивали свои боевые навыки во время дружественных матчей поло. Именно на Востоке поло называли спорт королей , и по сей день площадки для игры, сохранившиеся со времен Тамерлана, можно увидеть в Самарканде.

  Особой популярностью в 19-середине 20 века игра пользовалась в Индии. Британские чайные плантаторы узнали об игре еще в 1800 году, но Британская Кавалерия в Индии утвердила правила поло только к 1850 году, а в 1869 году игра пришла непосредственно в Англию. Джеймс Гордон Беннетт, известный американский издатель и путешественник увлекся игрой и популяризовал ее в Нью-Йорке, где поло мгновенно прижилось. Не прошло и десяти лет, как поло клубы были организованы по всему Восточному побережью, включая Ньюпорт и Лонг-Айленд.

 4. Игра зародилась много веков назад у кочевых народов Центральной Азии. В современном виде возрождена английскими военнослужащими в Индии:))))))))))
 5. ПОЛО (англ. polo),
  командная спортивная игра на поле (274 х 182 м) с деревянным мячом (диаметром 8 см, массой 120-135 г) и клюшками, верхом на лошадях, обычно невысоких, специально выезженных т. н. поло-пони. Зародилась много веков назад у кочевых народов Центр. Азии. В современном виде возрождена английскими военнослужащими в Индии (ок. 1850) и завезена в Великобританию (1871). Распространена также в США, Италии, Аргентине, Мексике. В программе Олимпийских игр в 1900, 1908, 1920-24, 1936.
 6. в стране Бойко

Подскажите пожалуйста, полные технические характеристики на agp ati radeon x1650pro 256mb

Подскажите пожалуйста, полные технические характеристики на agp ati radeon x1650pro 256mb

 1. http://www.nix.ru/support/compare_tables_builder.html?item49=767
 2. ПроизводительSapphire
  МодельRADEON X1650 Pro
  ЧипRadeon X1650 Pro
  RAMDAC400 МГц - 2 шт. , 10 бит на канал.
  Максимальное разрешение 2D/3D2048 x 1536 @ 85 Гц (при подключении к аналоговому монитору) , 2560x1600 при подключению к DVI монитору.
  Видеопамять256 Мб
  Тип памятиDDR2
  Разрядность шины памяти128 бит
  ОхлаждениеАктивное (радиатор + вентилятор на лицевой стороне платы)
  Частота чипа590 МГц
  Частота памяти400 МГц (800 MГц DDR)
  Кол-во пиксельных конвейеров12, 4 блока выборки текстур
  Поддержка APIDirectX 9.0c и OpenGL 2.0
  Требования к системеПроцессор Intel Pentium 4, AMD Athlon или выше, RAM 128 Мб
  TV outS-video, RCA или Компонентный (RCA Y Pb Pr) через переходник
  Порты15-пиновый коннектор D-Sub, DVI-I
  Поддержка ОСWindows 2000, Windows XP, Windows MCE 2005, Windows Vista
  ИнтерфейсAGP 8x/4x
  Ссылка на сайт производителяwww.sapphiretech.com
  Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 18 х 14.5 х 3.2 см
  Вес брутто (измерено в НИКСе) 0.355 кг
 3. на market.yandex.ru там вс есь
 4. Технические характеристики:
  http://www.verba.ru/cgi/price/price.pl?id=40720cmd=show_tech_info
 5. http://price.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=8112991s=p=1790

В чем суть иудаизма?!

В чем суть иудаизма?!

 1. Суть иудаизма

  У меня на столе лежит письмо моего друга-агностика, с которым я переписываюсь уже много лет. Он пишет:

  "В чем суть принадлежности к еврейству: в том ли, чтобы отличаться от других людей свои ми привычками, или же в том, чтобы жить нравственной жизнью нравственной в смысле отношения к людям? Я не верю, что серьезные проблемы общественной жизни на нашей перенаселенной планете можно в какой-то значительной степени решить, отказавшись есть омаров: это мелко и глупо".

  Благочестивый читатель, возможно, со мной не согласится, но, по-моему, это сказано великолепно. Однажды, мне кажется, я сказал почти то же самое, только проще, о флотской службе. Недели через две после того как я был произведен в мичманы, мне было сделано замечание по поводу того, что я неправильно употребляю некоторые термины. Когда деспот-лейтенант ушел, я пожаловался своему товарищу по каюте:

  Как будто это поможет разбить японцев, если я назову лестницу трапом!

  Но мне все-таки пришлось научиться называть лестницу трапом. Я прекрасно понимаю, что этим я ни на день не ускорил капитуляцию Японии. Но я совершенно уверен, что если я стал хорошим морским офицером, то это было отчасти и потому, что я научился правильно употреблять слова профессионального морского лексикона; и как бы ничтожен ни был мой вклад в дело победы над Японией, я сделал этот вклад именно в качестве морского офицера.

  Может быть, именно потому, что флот так много значил в моей жизни, я привык сравнивать положение евреев среди остальных людей с положением моряков среди остальных американцев. Разве матросы и офицеры флота становятся меньше американцами потому, что они служат во флоте? У них есть свои особые задания, свои дисциплинарные нормы, своя форма одежды, свои довольно жесткие ограничения личной свободы. Они вознаграждены за это по крайней мере так они сами считают воинской славой и сознанием выполненного долга. Евреи не перестают быть частью человечества из-за того, что у них своя особая вера, хотя в чем-то они действительно не похожи на всех остальных людей. У них есть свои дисциплинарные нормы, свои ограничения личной свободы, и за это они и вознаграждены чем-то особым так по крайней мере они сами считают.

  Я помню: во время войны все смотрели на меня с восхищением как на этакого бравого морского волка. А когда война кончилась и я служил в резерве, люди, которых я встречал в поездах и самолетах, считали меня бедолагой, неудачником. Раз или два меня даже спросили: "За что это вас все еще оставили на службе? " И, мне кажется, тот же вопрос агностики задают еврею, соблюдающему предписания своей веры.

  Я думаю, мы все еще "на службе", ибо мы верим в то, что Закон Моисея от Б-га. Уверен, что именно Закон Моисея помог нашему народу сохраниться и противостоять ветру истории, который смел столько народов. Мы не отказались от великой надежды наших предков, веривших, что именно наш маленький народ каким-то образом каким, никто из нас не может предвидеть, каким-то образом зажжет когда-нибудь на земле факел вечного мира. Я не могу дать человечеству Мессию. Но, если позволит Провидение, в лице своих двух сыновей я дам миру двух сознательных евреев, и в них будет жить великая надежда, когда меня уже не будет на свете.

  Таким образом, сам вопрос моего друга уже содержит в себе ответ. Ядро иудаизма это праведное отношение к другим людям. Простите мне мое пристрастие к анекдотам, но я хочу рассказать еще один. В Талмуде говорится, что однажды к рабби Гилелю пришел один не-еврей и спросил его:

  Можешь ли ты объяснить мне сущность иудаизма, пока я стою на одной ноге?

  До того как придти к Гилелю, этот нееврей задавал тот же вопрос Шамаю, коллеге Гилеля, и Шаммай прогнал его, сочтя этот вопрос наглостью. Гилель же со спокойной улыбкой ответил:

  Не делай другому того, чего не пожелаешь себе. В этом суть иудаизма. Все остальное комментарии. Теперь можешь продолжать свои занятия.

  И после этого разг

 2. В идее богоизбранничества одного народа.
  Вся история и теория иудаизма нашли сво отражение в Библии, в е Ветхом завете.
 3. Люби себя, чихай на всех и в жизни ждт тебя успех.
 4. нет там сути. Вымысел один

Подскажите рецепт салатов вкусных. Для новоселья!

Подскажите рецепт салатов вкусных. Для новоселья!

 1. 1) "Нежный"
  слями: мелко порезанные кусочки семги, натетый белок яйца, майонез, протертая вареная морковь, майонез, распаренный мелко порезанный чернослив, семга, майонез, сверху белок яйца. Пальчики оближешь! ! если любишь остренькое, то мы обожаем: сыр натереть на терке, чеснок через пресс, майонез, свеху обязательно много зелени!
 2. САЛАТЫ ИЗ КАЛЬМАРОВ

  Салат из кальмаров, картофеля и маринованного сладкого перца
  - кальмары - 400-500г
  - картофель - 200г
  - сладкий перец (маринованный) - 200-300г
  - зеленый лук - 50г
  - репчатый лук - -50г
  - яйцо - 3 шт.
  - майонез - 200г
  - 0,24 зелени петрушки или укропа - 1/4 пучка.

  Сваренные и охлажденные кальмары и сладкий маринованный перец нарезать соломкой. Зеленый и репчатый лук мелко нарезать. Сваренный в мундире, очищенный и охлажденный картофель нарезать тонкими ломтиками. Мелко нарезать вареные яйца, все смешать и заправить майонезом. При подаче посыпать мелко нарезанной зеленью.

  Пестрый салат из кальмара
  - кальмары (вареные) - 100г
  - картошка (вареная) - 1 шт.
  - огурец соленый - 1 шт.
  - морковь (вареная) - 1 шт.
  - яйцо - 2 шт.
  - зеленый лук или салат - 50г
  - горошек - 30г
  - майонез.

  Кальмара порезать тонкой соломкой, овощи - тонкими ломтиками

  Салат из кальмаров с сыром и яйцом
  - кальмары - 1кг
  - сыр - 200г
  - соль - 15г
  - яйцо - 3-4 шт.
  - майонез - по вкусу.

  С сырых кальмаров удалите плнку, промойте и варите в подсоленной воде (на 1 кг кальмаров 2 л воды и 15 г соли) на небольшом огне 4-5 минут, потом охладите вместе с отваром, измельчите, добавьте тртый сыр и залейте майонезом. Положите в салат измельчнные варные яйца и мелко нарезанный репчатый лук по желанию.

  Салат из кальмаров с грибами и плавленым сыром
  - кальмары - 500г
  - шампиньоны - 500г
  - плавленый сыр "
  - Виола"
  - - 1 баночка
  - чеснок - 3 зубчика
  - сметана - 2 ст. л.
  - майонез - 2 ст. л.
  - орехи грецкие - 200г. р
  Кальмары почистить, отварить в подсоленной воде 5-7 мин. Остудить, порезать соломкой. Грибы отварить, остудить, мелко порезать. Перемешать в одной посуде кальмары и грибы. Чеснок и орехи порезать очень мелко. Растереть плавленый сыр с майонезом и сметаной в однородную массу, добавить туда орехи и чеснок, полученным соусом заправить грибы с кальмарами. Тщательно перемешать.

  Салат из кальмаров с яйцом и кукурузой
  - кальмары - 1кг
  - яйцо (варенное) - 4 шт.
  - лук репчатый - 3 шт.
  - кукуруза (консервированная) - 1/2 банки
  - грецкие орехи (очищенные) - 3-4 ст. л.
  - растительное масло - 1 ст. л.
  - майонез - по желанию.
  Кальмаров опустить в кипящую подсоленную воду минут на 5, как следует почистить и порезать соломкой. Так же соломкой порезать яйца (я пользуюсь яйцерезкой - размер получается как раз подходящий) . Лук покрошить помельче и припустить в растительном масле, пока он не начнет желтеть (не поджаривать) . Перед тем, как положить лук в салат, масло можно отжать ложкой, если предполагается заправка майонезом. Можно масло оставить, тогда заправлять майонезом не обязательно.

  Далее добавляется кукуруза и измельченные грецкие орехи. Соль по вкусу.

  Салат "Царская радость"

  - кальмары - 1/2кг
  - яйцо (белок) - 10 шт.
  - крабовые палочки - 1 пачка
  - красная икра - 150г
  - петрушка, укроп - по вкусу
  - майонез.
  Все нашинковать соломкой, для украшения на листик петрушки выложить несколько икринок.

 3. Салат Подсолнух
  На зеленые листья салата выкладываем слоями:
  отварная курица
  грибы жаренные
  лук подмаринованный (лучше красный)
  вареные яйца
  кукуруза, все слои промазать майонезом, перед подачей на стол выложить лепестки чипсами.

  А посмотреть это и еще многое можно вот тут
  http://foto.mail.ru/mail/mama06-1/235/

 4. Салат из баклажанов и перца ***
  Ингредиенты:
  2 баклажана, 2 сладких болгарских перца, 1 зубчик чеснока, 3 ст. ложки растительного масла, 1 ст. ложка сока лимона, 1 пучок зеленого лука, зелень укропа, черный молотый перец, соль по вкусу.
  Приготовление
  Баклажаны и перец вымыть, очистить от плодоножки, перец от семян, запечь в духовке.
  Очистить от кожицы и мелко нарезать.
  Зеленый лук и чеснок мелко порубить. Смешать овощи и зелень, посолить, поперчить, полить соком лимона, заправить растительным маслом.
  Сверху украсить порубленной зеленью укропа. Салат из курицы с грецкими орехами и грибами ***
  Ингредиенты:
  2-3 куриные грудки, 4-5 очищенных грецких орехов, 100 г шампиньонов, 1 ст. ложка сливочного масла, 100 г сыра, 4 ст. ложки майонеза, зелень петрушки, соль по вкусу.
  Приготовление
  Куриные грудки отварить в подсоленной воде в течение 15 минут, мелко нарезать. Шампиньоны нарезать и обжарить на сливочном масле.
  Соединить мелко нарезанные грудки, обжаренные шампиньоны, мелко нарезанные грецкие орехи, натертый на мелкой терке сыр, посолить, заправить майонезом.
  Сверху украсить зеленью петрушки.
 5. Сельдь под шубой!
  надо: сельдь маринованная (продают пресервы в баночках) 400г
  лук 1шт маленькую
  картофель 4-5шт (варенную в мундире)
  марковь 4-5шт (в мундире варенную)
  яйца 5-6 шт(варенные в крутую)
  свекла 2шт (т.же варенная)
  майонез (лучше кальве легкий)
  В формочку(глубокую) нарезаешь кубиками 0,5смХ0,5см примерно сельдь,чтобы покрыло дно,затем лук,его лучше немного лжить в салат, затем картошку режешь кубиками такого же размера как и сельдь смешиваешь картошку в отдельной миске с майонезом и выкладываешь на лук, у тебя должно получатся ровными слоями,затем марковь режешь смешиваешь с майонезом,выкладываешь,яйца также,режешь смешиваешь с мйонезом,выкладываешь ровным слоем,а свеклу натераешь на мелкой терке смешиваешь с майонезом и покрываешь.Для красоты ты можешь мелко нарезать варенный желток и посыпать сверху на свеклу.Накладывать надо так,чтобы не повредить слои. Это самый вкусный салат.
 6. предлагаю холодную закуску!! !
  Рулетики из окорочков
  1. С окорочков удалить кожу и косточки. Получится развернутое филе мясное.
  2.Чуть чуть (слегка) отбить мясо и смазать готовой горчицей.
  3.Начинка: можно использовать самые разнообразные ингредиенты
  1 начинка можно использовать сыр от тврдых сортов до колбасного по вкусу. Нарезаем тонкими полосками сыр, раскладываем на филе, заворачиваем рулетиком и скрепляем зубочисткой.
  2 начинка грибы шампиньоны или вешенки нарезать некрупными кусочками, поджарить на сливочном масле, отдельно поджарить лук, вс соединить (добавить соль, перец) . Вместо соли можно добавлять сухие смеси типа Вегетта с соответствующим ароматом.
  4.Готовые рулетики уложить на жарочный листик. Отдельно готовим: майонез соединяем с 0,5 ч. л. горчицы и 1-2 ст. л. томат-пасты (по вкусу) . Вс взбиваем и обмазывем рулетики сверху и с бочков. Запекаем в духовке 20-30. Из готовых рулетиков удаляем зубочистки, укладываем на блюдо. Сверху можно украсить лимоном, зеленью.
  Рулеты с сыром желательно употреблять в холодном виде.
 7. Посмотрите здесь, может что-то понравится:
  http://www.say7.info/

  Вот еще:
  Салат "Болгарский"

  2 куриные копченые грудки
  3 разноцветных перца
  1 банка кукурузы
  1 банка красной фасоли
  майонез.
  Курицу порезать полосками, перец тоже, добавить кукурузу и фасоль. Заправить майонезом.

  Деликатесный
  копченная куриная грудинка (можно взять куриное филе и отварить с добавлением соли, перца,
  но не переваривать) , банка резанных ананасов,
  сыр (вкусный, лучше сладковатый, я беру Маздомер, Радомер) - 200 гр. ,
  яйца -3 шт. ,
  огурец свежий,
  майонез (лучше "Соус татарский", он идет с добавками соленного огурца и чеснока, или смешать
  любой майонез со сметаной жидкой, в пропорции 1:1)

  филе режем кубиками, ананасы - сливаем сок, яйца отвариваем и режем кубиками,
  сыр режем соломкой -0,5 х 2 см, огурец тоже такой соломкой, заливаем майонезом.
  Очень советую. Вкусно и сытно. Для любителей маслин - можно добавить маслины,
  придают пикантный вкус.

  Креветочный венец
  пачка креветок,
  грибы замороженные или свежие - 200-300г,
  сыр твердый - 200г,
  лук репчатый - 1-2 луковицы,
  ананасы консервированные (или свежие) ,
  майонез,
  соль по вкусу,
  оливки для украшения
  Грибы отварить и обжарить с нарезанным луком в небольшом количестве растительного масла,
  остудить и уложить на дно порционных салатниц равными порциями.
  Сверху выложить мелко нарезанный или натертый сыр, затем слой нарезанных кубиками
  ананасов, и немного майонеза.
  Салат увенчивает слой очищенных и отваренных креветок, украшенный половинками
  оливок или маслин.

  Греческий салат
  4 помидора
  2 болгарских перца
  1 огурец
  1 луковица
  200 г брынзы (или сыра Фета)
  150 г маслин (без косточек)
  соус:
  5 ст. л. оливкового или подсолнечного масла
  2 ст. л. лимонного сока
  соль
  перец

  Помидоры порезать крупными кусочками. Огурец разрезать вдоль, а затем порезать
  тонкими ломтиками. Перец почистить от семян, затем порезать соломкой. 7-10
  маслин оставить для украшения, остальные порезать кружочками. Лук порезать
  полукольцами. Брынзу порезать кубиками. Приготовить соус: смешать масло с
  лимонным соком, посолить и поперчить по вкусу. В салатницу положить нарезанные
  помидоры, огурцы, перец, маслины, лук, заправить соусом и все хорошо перемешать.
  Затем аккуратно выложить брынзу (перемешивать не надо, т. к. брынза очень
  нежная) и целые маслины. Украсить зеленью по вкусу.

  Салат Наслаждение
  Слоеный салат:
  каждый слой прослаивать немного майонезом.
  1-ый слой - отварное куриное филе, нарезанное кусочками;
  2-ой слой - отварные шампиньоны, пожаренные с луком на растит. масле и охлажденные;
  3-ий слой - сыр, натертый на крупной терке с давленным чесноком и майонезом;
  4-ый слой - на терке натереть (или мелко порезать) 2 вареных яйца.
  Сверху (по рецепту) уложить слой очень тонко нарезанных ломтиков свеж. огурцов,
  я вместо огурцов посыпаю нарезанными кружочками маслинами и зеленью.

  Cалат Каприз

  Грибы (шампиньоны маринованые) ,
  лук (репчатый сладкий) ,
  сыр Голландский-твердый,
  куринное мясо,
  ананас консервированный,
  майонез.
  Порезать грибы на две части, нарезать лук полукольцами, сыр потереть на терке или порезать
  кубиками, мелко покрошить куриное филе, ананасы небольшими кубиками, все это полить
  небольшим количеством нежного майонеза. Перемешать с одинаковым кол-вом компонентов продуктов.

 8. Его быстро и очччень просто готовить!!!
  Берем отвариваем десяток яиц, мелко рубим, затем добавляем банку морской капусты, солим и запрвляем майонезом (раньше не любила морскую капусту, но после этого мням-мням!!!)
  Отвариваем 2-3 средних свеклы, трем на крупной терке, добавляем толченые грецкие орехи, выдавливаем чеснок, заправляем майонезом.
  Баночку трески разминаем, добавляем 1/4 луковицы мелко нарезанной, 2-3 яйца. Соль, перец, заправляем майонезом и выкладываем в тарталетки
  А можно вспомнить и про летний салатик, то бишь огурцы и помидоры...
  Все салатики просты в приготовлении и уж точно не обременят особо желудок, мням-мням...

Почему некоторые огурцы называются бешеными?

Почему некоторые огурцы называются бешеными?

 1. Каждый знает: огурцы они и есть огурцы: зелные, пупырчатые, хрустящие. А вот что такое огурцы бешеные и почему они взбесились?

  Первоначально бешеным огурцом назвали южное многолетнее растение экбаллиум, встречающееся в полупустынях Средиземноморья и Западной Азии. У него огуречные листья, бледно-жлтые цветки и яйцевидные плоды зелного цвета размером до 5 см.

  Экбаллиум растение своеобразное. Самое интересное происходит с бешеным огурцом при созревании плодов. Мякоть зрелого плода превращается в клейкую жидкость с плавающими в ней чрными семенами. При малейшем сотрясении плодоножка вылетает из плода как пробка из бутылки. Вслед за пробкой из оболочки плода под давлением вырывается слизь. Вместе с семенами она попадает в почву, а сама оболочка как ракета отлетает от куста на расстояние до двух метров. Если созревших плодов несколько, толчок первой ракеты вызывает запуск следующей и так далее, и они разлетаются во все стороны. Сила удара оболочки плода такова, что, оказавшись под обстрелом , можно получить вполне реальные синяки и даже фонарь под глазом.

  Бешеный огурец растение ядовитое, съеденный плод может вызвать даже смертельное отравление.

  В России бешеным огурцом стали называть завезнный несколько десятилетий назад из Америки эхиноцистис (в переводе с латинского ежовый пузырь, или колючепузырник) . Эта лиана, которую ещ недавно выращивали как большую редкость, успела одичать и во многих местах превратилась во врага других растений. В южных областях густые заросли эхиноцистиса можно видеть в оврагах и по берегам рек. Он обвивает деревья и кустарники, густым ковром покрывает землю, не давая расти другим растениям, кроме разве что крапивы. Плети эхиноцистиса достигают длины 56м, поэтому, если вы захотите вырастить его на балконе, будьте готовы к тому, что вам достанутся лишь голые стебли, а ароматные цветочки будут колыхаться этажом выше.

  Многочисленные мелкие мужские цветочки эхиноцистиса собраны в густые ароматные метлки, а редкие женские почти незаметны, они с детства имеют колючки и висят по одному. Плоды больше всего похожи на маленьких жиков или на теннисные мячики, усеянные колючками. У созревших плодов на кончике открываются две дырочки, и оттуда высыпаются крупные тмные семена. Плоды раскачиваются на ветру и разбрасывают семена далеко вокруг. Семена эхиноцистиса хорошо переносят наши зимы и после зимовки всходят гораздо раньше и дружнее, чем посаженные весной.

  Эхиноцистис близкий родственник не столько огурца, сколько люфы, растения из семейства тыквенных. У обоих скелет плода образуют толстые сплетнные волокна. Такую мочалку из люфы вы наверняка видели или даже моетесь ею. У эхиноцистиса после высыхания мякоти от плода тоже остатся малюсенькая мочалочка.

  К бешеным огурцам можно отнести и редко встречающееся у нас тыквенное растение циклантеру. Произрастает она в основном в Юго-Восточной Азии и Индии. Чаще других встречаются два вида этого растения, оба с невзрачными цветками, но с очень красивыми густорассечнными листьями.

  Первый вид циклантера взрывающаяся дат колючие блестящие плодики, похожие на толстую запятую или на огурец, которому не хватило полива: у цветоножки толстый, а на другом конце сужающийся носик. Плод взрывается, но совсем безобидно. Он трескается вдоль и буквально выворачивается наизнанку, обнажая белую мякоть и тмные семена, похожие на кусочки коры. Трудно поверить, что из них вообще может что-то вырасти.

  А ещ бывают бешеные перцы, но с ними проще:

  Они после этого успокаиваются!!!

 2. Бешеный огурец обыкновенный.

  Как и обычный огурец, относится к семейству тыквенных.
  Он часто встречается в Крыму, на Кавказе, на юге России, в Малой Азии
  и в Средиземноморье.

  Излюбленные места роста: мусорные кучи, обочины дорог, берега рек.
  От своих обычных собратьев дикарь отличается только щетинками,
  покрывающими поверхность плода, и отсутствием усиков.

  Читать про Бешеный огурец... нажмите на картинку
  Когда плоды окончательно созревают, они впадают в бешенство !

  Дело в том, что при созревании внутри него накапливаются газы,
  давление поднимается до 3-х атмосфер.
  Естественно, что при малейшем прикосновении с этим странным
  растением и даже при порыве ветра, плод срывается с ножки, и семена
  получают возможность отправиться покорять новые территории.

  Огурец со взрывом отделяется от ножки и, шипя, отлетает на полметра,
  подпрыгивает и вертится волчком. В этот момент из плода начинает бить
  струя липкого горького сока, смешанного с семенами, которая заливает
  все вокруг на расстоянии более 12 м.

  Так растение использует силу взрыва... см. видео

  Бешеные огурцы совершают своеобразные путешествия на значительные
  расстояния, оказавшись на шерсти животного или на одежде человека,
  слизь огурца постепенно высыхает и семена, одно за другим, начинают
  отпадать.
  Его липкий сок ядовит. Он используется для изготовления гомеопатических
  препаратов. Но заниматься самолечением не стоит: большие дозы сока
  этого растения могут вызвать серьезное отравление.

  Момордика , индийский или Бешеный огурец

  Читать про Момордика... нажмите на картинку

  _________________________________________
  ....дополнение к предыдущим ответам
  /по материалам интернета/

 3. http://www.youtube.com/watch?v=VQ90n7xxUOEfeature=related
  А приесшай к нам на тачщу.
 4. могу предоставить изображение бешенного огурца.. . но только анимированное
 5. Когда созревает, взрывается и разбрасывает семена.
 6. Потому что лопаются от переизбытка семени.
 7. они называються бешанами потому что они взрываються!!!
 8. ну взрываются они если тронуть зрелый....

Добрый день! Сам найти не могу, где в Москве можно купить шведскую квашеную сельдь сюрстремминг?

Добрый день! Сам найти не могу, где в Москве можно купить шведскую квашеную сельдь сюрстремминг?

 1. Вам ничто не мешает приготовить сюррстремминг в домашних условиях.
 2. Такой не видела. Меня вполне устраивает MATTIAS...
 3. Вряли в Москве найдете сюрстремминг, в Швецию надь за тухленьким деликатесом катить. Или самому сделать.
 4. Селдка квасится после того, как ее закрывают в банки, поэтому при извлечении деликатеса на свет божий нужно соблюдать определенные меры предосторожности. Вздувшуюся банку с готовым вырваться наружу содержимым рекомендуют открывать опустив в воду. Дабы избежать возможной химической атаки, сюрстрмминг запрещено перевозить в самолете. Поэтому попробовать его можно только в Швеции.
 5. Насколько я знаю, экспорт сюрстрмминга очень ограничен. Банки время от времени взрываются.
 6. в больших сетевых маркетах типа азбука вкуса, седьмой континент
 7. не найдешь ее запрещено перевозить

Напишите равнение электролитической дисоциации раствора слабой кислоты

Напишите равнение электролитической дисоциации раствора слабой кислоты

 1. Константа диссоциации уксусной кислоты указана неверно.
  Кd(СН3СООН) =1,74*10^(-5)
  Cн = 0,005 моль-экв/л = 0,005н
  Уксусная кислота это слабая кислота, поэтому степень диссоциации кислоты невелика. Диссоциация протекает по схеме
  CH3COOH #8596;#61472;СН3СОО (-) + Н (+)
  Уксусная кислота - это одноосновная кислота, тогда ее эквивалентное число.
  z(CH3COOH) = 1
  Молярная концентрация уксусной кислоты в растворе.
  См = z(CH3COOH)*Cн = 1*0,005 = 0,005 моль/л = 0,005М
  Концентрация ионов водорода в уксусной кислоте
  H(+) = #8730;(Kd*См) = #8730;(1,74*10^(-5)*0,005) = 2,95*10^(-4) моль/л
  Согласно уравнению диссоциации уксусной кислоты на один ион Н (+) в растворе приходится один ион кислотного остатка CH3COO(-). Тогда концентрация ацетат-иона CH3COO(-) в растворе уксусной кислоты
  CH3COO(-) = H(+) = 2,95*10^(-4) моль/л
  Водородный показатель раствора уксусной кислоты
  рН = - lgH(+) = - lg2,95*10^(-4) = 4 - lg2,95 = 3,53

  Кd(НВrО) = 2,5*10^(-9)
  Cн = 0,1 моль-экв/л = 0,1н
  Бромноватистая кислота это слабая кислота, поэтому степень диссоциации кислоты невелика. Диссоциация протекает по схеме
  НВrО #8596;#61472; ВrО (-) + Н (+)
  Бромноватистая кислота - это одноосновная кислота, тогда ее эквивалентное число.
  z(НВrО) = 1
  Молярная концентрация бромноватистой кислоты в растворе.
  См = z(НВrО) *Cн = 1*0,1 = 0,1 моль/л = 0,1М
  Концентрация ионов водорода в бромноватистой кислоте
  H(+) = #8730;(Kd*См) = #8730;(2,5*10^(-9)*0,1) = 1,6*10^(-5) моль/л
  Согласно уравнению диссоциации бромноватистой кислоты на один ион Н (+) в растворе приходится один ион кислотного остатка ВrО (-). Тогда концентрация гипобромат-иона ВrО (-) в растворе бромноватистой кислоты
  ВrО (-) = H(+) = 1,6*10^(-5) моль/л
  Водородный показатель раствора бромноватистой кислоты
  рН = - lgH(+) = - lg1,6*10^(-5) моль/л = 5 lg1,6 = 4,8

как жарить голубцы

как жарить голубцы

 1. 1
  Вымойте кочан капусты и разберите на листья. Отварите листья капусты в подсоленной воде. Варите 1-2 минуты, до размягчения. Можно отварить кочан целиком. Когда листья станут мягкими, достаньте кочан, дайте остыть и стечь воде. Разберите на отдельные листья. Утолщенную часть листа отрежьте.
  2
  Приготовьте фарш. Лучше взять фарш из 50% свинины и 50% говядины. Почистите и мелко порежьте или натрите на терке лук. Вымойте и почистите морковь. Натрите ее на мелкой терке. Обжарьте лук и морковь до мягкости на растительном или оливковом масле. Вымойте и порубите свежую зелень. Отварите до полуготовности рис. Вымойте помидоры, снимите с них кожицу, мелко порежьте. Можно натереть их на терке или размельчить в блендере. При отсутствии свежих помидоров возьмите томатную пасту или кетчуп. Очистите чеснок, пропустите его через пресс для чеснока. Соедините все эти ингредиенты и хорошо перемешайте.
  3
  На капустные листы выложите фарш. Сверните листы с фаршем конвертиком.
  4
  Приготовленные конвертики хорошенько обжарьте в сковороде или сотейнике на растительном или другом масле. Если вы жарили голубцы в сковороде, то для дальнейшей готовки переложите их в сотейник или утятницу.
  5
  Подготовьте соус. Томатный соус или кетчуп смешайте со сметаной и водой или бульоном. Залейте смесью голубцы так, чтобы соус едва покрывал их. Посолите и поперчите по вкусу. Тушите голубцы 30-40 минут.
  6
  Если у вас немного времени на готовку, воспользуйтесь рецептом ленивых голубцов. Рис отварите до готовности. Капусту порежьте примерно на 4 равные части, отварите. Затем размельчите в комбайне или мясорубке. Добавьте в фарш отваренный рис, перемолотую капусту, тертую луковицу. Вбейте 2 яйца, добавьте соль и перец по вкусу. Можно добавить и горстку геркулеса. Фарш хорошенько перемешайте и сформируйте котлетки.
  7
  Обваляйте котлеты в муке, обжарьте на хорошо разогретой сковороде до образования румяной корочки. Для жарки используйте растительное или оливковое масло.
  8
  Когда на котлетах образуется корочка, добавьте в сковороду томатную пасту, долейте воду, чтобы она практически полностью покрывала голубцы. Тушите на среднем огне.
  9
  Можно запечь голубцы и в духовке или аэрогриле. Смажьте форму для запекания маслом, обжаренные с двух сторон в сковороде голубцы выложите в форму, залейте соусом из томатной пасты, сметаны и воды. Готовьте примерно 20-25 минут..

Школота угрожает: «я тебя по айпи вычислю». Реально ли это сделать, узнать адрес по IP?

Школота угрожает: "я тебя по айпи вычислю". Реально ли это сделать, узнать адрес по IP?

 1. Если только провайдер выдаст инфу.
  А так - что-то показывает, но на реальность это не похоже.
  Есть много сайтов для проверки этого - одни показывают что я нахожусь в Юрмале, другие, что в Риге, а на самом деле я в глубине латгалии нахожусь. 😀
 2. если это школота в ФСБ работает, жди минут через 20 😉
 3. Мне кажется что нет
 4. уверен что школота-забей.... не уверен-побойся.... знающий даже с динамикой тебя найдет минут за 10(конечно взломав кое че и нарушив несколько законов РФ) ну и конечно если ты с трубы-максимум выяснят фамилию-имя и адрес прописки)))
 5. Теоретически - нужно узнать айпи, вбить его на нужном сайте, выдаст инфу о провайдере (или в крайнем случае о регионе проживания) . Дальше через провайдера узнаем:
  а) если айпи динамический, то узнаем кто в конкретное время каким айпи пользовался (я думаю у провайдеров хранится какое-то время эта инфа) , берем адрес выезжаем.
  б) если айпи статический, то просто узнаем адрес, выезжам.

  На практике: реально вычислить регион проживания (а иногда и провайдера, но не всегда) . Но даже если мы знаем провайдера, то никто вам информацию о своих клиентах не предоставит (в идеале - только по требованию правоохранительных органов) .

  Так что в теории это возможно, а на практике увы вряд ли.
  Данная ситуация очень похожа на вычисление местоположения мобильника - обычные люди не могут располагать такой инфой, а например полиция/милиция в некоторых случаях может обратиться к телефонной компании и отследить. С айпи примерно та же фигня.

 6. ну смотря где ...и кто .. Есле школота то бояться не чего ...Во первых ай пи адрес вычислить могут .. но адрес по нему могут дать только твой Провайдер (но только Силовикам )

  А во вторых чего бояться то Школота ж ))))

 7. Скорее всего можно вычислить по айпи, но школота этого не сможет сделать из за своего IQ. А школьники которые нормальные а не школота просто опыта не имеют опыта. Это не значит что школьники тупые, просто они слишком маленькие для таких вещей. А тупая школота ещ читать не научилась, а уже по айпи хотят вычислить.
 8. нет, но если у тебя на компьютере есть твой адрес то самые крутые хакеры могут, школота не вычислит.
 9. по ип можно вычислить провайдера а твой пк школоте вычыслить не под силу)
 10. да, а также номер счета в банке, адреса всех родствеников, и т. д. и и и еще пароли к порносайтам
 11. Я ТЯ ПО АЙПИ ВЫЧАСЛЮ
 12. В общем как все поняли, и реально это, и нет) . Максимум район без участия провайдера.
 13. Нет!! ! Если у вас айпи не динамический, в чм я, и школота, сомневается. А может и не сомневается.
 14. Максимум город и провайдера. Точно может сказать Вам только Инет-провайдер и только в текущий момент времени (какому абоненту он предоставил какой адрес) . Ну а простому смертному, если он не у провайдера работает ...
 15. реально. но поверь ето очень не бесплатно и не быстро. а главное не факт

москва это город или всё таки страна в стране???

москва это город или всё таки страна в стране???

 1. Это раковая опухоль, через которую налоги со всей страны расходятся по таджикистанам, кавказам, и прочим оффшорам
 2. что-нибудь слышали про Московскую Русь?
  Россия появилась на карте мира в результате присоединения земель к Москве, и путь через Московское княжество, Московское царство к Российской империи - это путь присоединения и консолидации. Оккупационные метода большевиков не есть исторические методы роста страны, а европеизированное извращение... марксисты, что с них....
 3. государство, в государстве.. да и не только Москва. .
  возьмите любой регион... то же самое.. одна страна, а закони разние..
 4. Москва - это отдельное ГОСУДАРСТВО, живущее за счт сбора дани (налогов) с окружающих е, мини-государств (областей) . В каждом мини-государстве (области) сидит и правит назначенный Москвой баскак (губернатор) главная задача которого - собрать дань (налоги) и отправить их в Москву. За хороший сбор дани, баскак, имеет право отхватить себе кусок пожирней. Недобор дани или отхватил лишнего и.. . баскака меняют. Для защиты баскаков от черни (населения) созданы специальные отряды опричников (полиция) .
  Феодально крепостной строй, однако.
 5. 100% страна в стране.
 6. Представь просто! Миллионы людей ежедневно ходят в туалет, стирают, моются, посуду моют (это все химия ) , выкидывают мусор . Миллионы машин, заводы, фабрики - гигантское количество токсичных отходов! Москва - это огромная выгребная яма, которая расползается уже не только в московскую область но и во все соседние !!!
 7. Официально Москва - это город. Но фактически она представляет собой страну в стране.

Назовите короткие слова, заканчивающиеся на «су»…

Назовите короткие слова, заканчивающиеся на "су"...

 1. су
  сусу
  карасу
  путассу
 2. Отнесу, внесу, вынесу, занесу, нанесу, пронесу, обнесу, понесу, донесу, снесу, соотнесу, поднесу.
 3. один су = 5 сантимов
 4. Виртсу джиу-джитсу Мрас-Су путассу тирамису
 5. Несу тазу азу снесу
  аксу

  "Помощник кроссвордиста"
  Поиск слов для разгадывания кроссвордов. Списки слов по алфавиту и количеству букв.

 6. тирамису
 7. Алсу, бонусу, ваксу, глобусу, несу, спасу, колбасу, разнесу, трясу, страусу, лису, в лесу, кассу, массу, в носу, к носу, снесу, осу, псу, сфинксу, трусу, фиксу, фокусу, факсу, таксу, шансу, элипсу,
 8. Сук, сука, суки ...
 9. Сук, суд, сума, суп, сумма, судно, суя
 10. ТирамисУ,
  НесУ,
  КрасУ,
  ЗавЕсу,
  косУ,
  В лесУ,
  ПолосУ,
  ПасУ,
  А если просто в рифму, то:
  Отцу,
  Грозу,
  Слезу,
  Везу

Чем прославилась Рязанская афера?

Чем прославилась Рязанская афера?

 1. Первый секретарь Рязанского обкома А. Н. Ларионов выступил с амбициозным заявлением, пообещав за один год утроить государственные заготовки мяса в области. Обещания, несмотря на их нереальность, были утверждены областной партийной конференцией, а 9 января 1959 по настоятельной рекомендации Хрущва и вопреки мнению Сельскохозяйственного отдела ЦК КПСС опубликованы в Правде . На вызов ответили несколько других областей. Рязанская область не успела ещ приступить к реализации своей грандиозной программы, как на не посыпались награды. В феврале 1959 она получила орден Ленина. Ларионов в декабре того же года стал Героем Социалистического Труда. Чтобы сдержать обещание, обком партии распорядился забить весь приплод скота за 1959, а также большую часть молочного стада и производителей, присовокупив под расписку весь скот, выращенный колхозниками в своих хозяйствах. Однако даже этих мер было недостаточно, в связи с чем были организованы закупки скота в соседних областях за счт средств из общественных фондов, предназначенных для приобретения машин, строительства школ и т. д. Мясной налог ударил не только по всем колхозам и совхозам области, но и по всем городским учреждениям; сдаваемое государству (по чисто символическим ценам) мясо исчезло из продажи. 16 декабря местные власти торжественно рапортовали о стопроцентном выполнении плана: область продала государству 150 тыс. т мяса, в три раза превысив поставку предыдущего года; обязательства же на 1960 год брались ещ более высокие 180 тыс. т. Однако в 1960 году заготовки не превысили 30 тыс. т: после массового забоя предыдущего года поголовье уменьшилось по сравнению с 1958 г. на 65 %. Колхозники, у которых под расписку временно изъяли скот, отказывались обрабатывать колхозные земли, что привело к падению производства зерна на 50 %. К концу 1960 года скрывать катастрофу стало невозможно. После разоблачения обмана, лишения звания Героя Социалистического Труда и освобождения от должности в сентябре 1960 А. Н. Ларионов покончил жизнь самоубийством.

Натуральные числа N

Натуральные числа N

 1. Натуральные числа (естественные числа) числа, возникающие естественным образом при счте (как в смысле перечисления, так и в смысле исчисления) .
  Существуют два подхода к определению натуральных чисел числа, используемые при:
  перечислении (нумеровании) предметов (первый, второй, третий, );
  обозначении количества предметов (нет предметов, один предмет, два предмета, ). Принят в трудах Бурбаки, где натуральные числа определяются как мощности конечных множеств.
  Отрицательные и нецелые (рациональные, вещественные, ) числа натуральными не являются.
  Множество всех натуральных чисел принято обозначать знаком N. Множество натуральных чисел является бесконечным, так как для любого натурального числа найдтся большее его натуральное число.
  Ноль как натуральное число
  Иногда, в иностранной и переводной литературе, в первой и третьей аксиомах Пеано заменяют 1 на 0. В этом случае ноль считается натуральным числом. При определении через классы равномощных множеств 0 является натуральным числом по определению. Специально отбрасывать его было бы неестественно. Кроме того, это значительно усложнило бы дальнейшее построение и применение теории, так как в большинстве конструкций ноль, как и пустое множество, не является чем-то выделенным. Одним из преимуществ натурального нуля является то, что при этом N образует полугруппу с единицей.
  В русской литературе обычно ноль исключн из числа натуральных чисел 0notinmathbb{N}, а множество натуральных чисел с нулм обозначается как {N}0. Если в определение натуральных чисел включен ноль, то множество натуральных чисел записывается как{N}, а без нуля как N*.

  Операции над натуральными числами
  К замкнутым операциям (операциям, не выводящим результат из множества натуральных чисел) над натуральными числами относятся следующие арифметические операции:
  Сложение. Слагаемое + Слагаемое = Сумма
  Умножение. Множитель * Множитель = Произведение
  Возведение в степень a^b, где a основание степени и b показатель степени. Если основание и показатель натуральны, то и результат будет являться натуральным числом.
  Дополнительно рассматривают ещ две операции. С формальной точки зрения они не являются операциями над натуральными числами, так как не определены для всех пар чисел (иногда существуют, иногда нет) .
  Вычитание. Уменьшаемое #8722; Вычитаемое = Разность. При этом Уменьшаемое должно быть больше Вычитаемого (или равно ему, если считать 0 натуральным числом) .
  Деление. Делимое / Делитель = (Частное, Остаток) . Частное p и остаток r от деления a на b определяются так: a = p * b + r, причм 0leqslant r

Какие вы знаете доказательства существования Иисус Христа?

Какие вы знаете доказательства существования Иисус Христа?

 1. Его присутствие в моем духе. Это не спутать ни с чем. Кто этого не знает почтет это сумасшествием, но нет, разум под контролем и все ясно соображаю, но вот эффект присутствия уходит когда слабеет вера и ее заглушают суета и богатство.
 2. Очень много но мы не спорим с его существованием.
  Мы же говорим о том что он просто существовал, а был ли Богом или Сыном Божьим мы не знаем, однако мы знаем что он учился в Индий или на Востоке от Израиля, мы знаем что он творил чудеса, но как он их творил нам не известно, возможно с помощью высших древних технологий которые описывали как примитивные технологий.
  Но одно ясно то что Исус (Иисус) мог существовать раз он нем писали многие люди и все они были учениками или учениками учеников.
  Мы же не осуждаем эволюцию, мы не осуждаем существование таких высших существ.
  Надо просто сказать некоторые вещи существуют не зависимо от того верим мы в них или нет, они просто существует независимо от нашего мнение или нашего желание. Поэтому они просто есть и существуют.
 3. Для меня достаточно того, что Бог подтвердил деятельность Иисуса в Коране, причем дополнив список тех чудес, которые он совершил по изволению Божию: Иисус с самого рождения (с утробы) говорил как взрослый, будучи младенцем; потом, он лепил из глины птичку, дул на нее, и она оживала по изволению Божию; и он был прямым посредником между людьми и Богом, и если при нем люди обращались к Богу, то он передавал людям Его ответ. Так что был такой еврейский посланник Иисус, наделенный великими полномочиями от Бога Всевышнего, но увы, он не Господь и не Сын, а Господь - это Бог, у Которого нет никаких Сыневей, дочерей, детей, матерей и прочих родственников.
 4. Существование в наше время таких мощных организаций как православная, католическая Церкви говорит о том что был какой-то толчок. вызвавший их из небытия. Этим импульсом послужило воскресение Иисуса Христа. Свидетели этого воскресения отдавали свои жизни за веру в него. Если бы не было Иисуса и его воскресения, то вряд ли кто-то больше одного человека умирал за веру в это. Но это все в истории происходило и свидетельство тому в наше время - существование КЦ, ПЦ и др. древних Церквей.

  Об Иисусе свидетельствует Библия, а именно, Апостолы, написавшие об Иисусе.

  Существуют и светские свидетельства существования Иисуса. Иосиф Флавий пишет об этом и другие современники. Об этом можно прочесть здесь http://www.blagovestnik.org/books/00269.htm#10

 5. Отрывок из труда Иудейские древности известного еврейского (иудейского) историка Иосифа Флавия 2:
  "Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлк к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос... "
  Другим автором, упоминающем о Христе, является крупнейший римский историк Корнелий Тацит. В Анналах (летописях) :
  "Но вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощреннейшим казням тех кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат;
  подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме "
  Есть и другие свидетельства. Отличный вопрос. Истинно верующий должен иметь доказательства своей веры
 6. СОМНЕНИЯ которые вызывают его отсутствиЕ, попросту сказать отрицание того что его не было без СОМНЕНИЙ
 7. Для меня доказательством является Дух Святой, который свидетельствует моему духу об истине, которая и есть Иисус Христос.
 8. доказательством существования иисуса христа является философия.
  которая оказывает влияние на протяжении тысячелетий ...
  ведущая человечество к техногенному развитию.. . в конце которой будет информационная переброска сознания в иную реальность.
 9. Зачем кому-то в первом веке было придумывать Иисуса Христа?
  Чтобы хорошенько огрести оплеух от Римской империи?. . 🙂

  Мне кажется, вымышленный персонаж никак не мог бы наделать столько шуму. Иисус Христос был, а был ли он Богом, - это лично ваш выбор.

 10. Иисус Христос - это имя. Почему бы и не допустить, что когда - то жил человек с таким именем. Отрицать это бессмысленно. Христос - это греческое. По иудейски это звучит так - Иешуа Мешиах довольно распространнные имена. Почему нет.
 11. Самое важное доказательство это Слово Бога - Библия
 12. скоро начнтся БОЖИЙ СУД! это и будет вам доказательством.