Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї
щодо структури змагань, регламенту проведення олімпіади з німецької мови, змісту та характеру завдань та критерії і норми оцінки їх виконання


Структура змаганьЗмагання проводяться у три тури
Перший Аудіювання
Другий Читання та творча робота
Третій Визначення рівня мовленнєвої компетенції


ПЕРШИЙ ТУР
Аудіювання тексту і виконання тестових завдань (60 хвилин)


1. Вимоги до аудіотексту та характеру завданьУчасникам пропонується текст тривалістю звучання до 8 хвилин. Темп пред’явлення аудіотексту нормальний. Обсягпівтори-дві сторінки стандартного друкованого аркуша (набір через 1,5 інтервали).

Аудіотекст повинен бути відносно сюжетно завершеним уривком оригінальної літератури художнього, науково-популярного або суспільно-політичного характеру.

Текст
може містити 3% - 5% незнайомих слів, розуміння яких досягається на основі контексту або спільності коренівслів іноземної та рідної мов.

Незнайомі слова, про значення яких неможливо здогадатись, можуть бути виписані на дошці із їх значеннями, але не більше 3-х слів.

Аудіотекст пред’являється двічі у звукозапису або з голосу вчителя. Після першого прослуховування учасники виконують завдання першої частини тесту. Завдання складаються з 10 тверджень Учасник у бланку для відповіді замальовує відповідний знак (+ або - ).

Після другого прослуховування учасник виконує завдання другої частини тесту – запитання та чотири варіанти відповіді, позначені латинськими буквами А, В, С, D. Обсяг – 10 запитань.

Виконуючи цю частину тесту, учасник замальовує ту літеру (А, В, С або D), під якою стоїть, на його думку, варіант правильної відповіді. 
Користуватись словниками або іншою довідковою літературою не дозволяєтьсяТестові завдання роздаються учасникам на початку туру і збираються лише після виконання завдань другої частини тесту. Користуватись ними під час звучання (читання) тексту дозволяється.

2. Оцінювання.
Вартість кожного правильно виконаного завдання – 2 бали. Максимальна оцінка за тур – 40 балів. За виправлення знімається 50% вартості правильно виконаного завдання.

ІІ тур
Читання та творча письмова роботаЧ и т а н н я (60 хвилин)


1
. Вимоги до процедури проведення туру Читання, текстів та характеру завдань.
Учасників розсаджують по одному за парту.

Перевірка рівня сформованості умінь читання здійснюється за допомогою 3 невеликих за обсягом , завершених за сюжетом і змістом текстів\повідомлень.

Загальний обсяг текстів: 9 кл. – 4000 д.з., 10 кл. – 5000 д.з., 11 кл. – 6000 д.з.

Учні читають мовчки запропоновані тексти, які є єдиними для всіх учасників відповідного класу. Тексти можуть бути уривками з оригінальної художньої, суспільно-політичної або науково-популярної літератури.

Текст
має бути цільним і зв’язним, сюжетно завершеним. Допускається у текстах наявність 3-5% незнайомої лексики, розуміння якої досягається на основі контексту або спільності коренів в іноземній та рідній мовах.

Після опрацювання кожного з 3 текстів учасник виконує тест, який складається з 10 запитань до відповідного тексту та варіантів, з яких тільки одна є правильною.

Учень обирає правильний, на його думку, варіант і замальовує букву А, В, С або D, під якою він поданий. Загальна кількість запитань у кожному класі – 30.

Текст
і післятекстовий тест знаходяться на одній стороні. Користуватись словниками не дозволяється.

2. Оцінювання.
Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Виправлена відповідь оцінюється в 0,5 бала. Максимальна кількість балів – 30.


Творча письмова робота (60 хвилин)


Під час 30-хвилинної перерви учні мають вийти із приміщення.
Учням пропонуються завдання, які вони мають розв’язати, виходячи із:
власного досвіду і рівня писемної мовленнєвої компетенції. Вони орієнтовані на зону інтересів учасників, спонукають їх до письмового висловлення життєвої і громадської позиції, ставлення до тих чи інших фактів або осмислення певних проблемних ситуацій.

Учням кожного класу пропонується по три проблемні ситуації. Вони мають у межах рекомендованого обсягу творчої роботи (не менше 20 речень) дати розгорнуту відповідь.

Користуватись двомовними словниками дозволяється.

Виходити під час виконання завдань туру не дозволяється.

2. Обсяг письмової роботи:9 кл. – не менше 18 речепнь
10
кл. – не менше 20 речень
11
кл. – не менше 20 речень 

3. Коментар до критеріїв оцінювання1.Обсяг письмового повідомлення (від 0 до 2 балів).
2.Зовнішній
вигляд і структура (від 0 до 2 балів).
3.Повнота
розкриття змісту (від 0 до 6 балів).
4.Лексична
насиченість (від 2 до 8 балів).
5.
Рівень розвитку граматичної компетенції (від 0 до 10 балів).
6.Заохочувальний бал (0-2
бали).
Загальна сума балів: від 2 до 30 у відповідності до критеріїв, які наведені вище.

Загальна сума балів від 6 до 30 балів у відповідності до критеріїв, які наведені вище.
Максимальна кількість балів за всі тури 130.

Третій тур
Визначення рівня мовленнєвої компетенції


1.
Вимоги до процедури проведення туру та відповідей учасників
Учасник після однохвилинної підготовки має висловитись відповідно до запропонованої ситуації. Комунікативне завдання вважається розв’язаним у разі змістової та функціональної відповідності висловлювання до ситуації, адекватності використання мовленнєвих зразків, а також нормативності мовлення учасника.

Після завершення монологічного повідомлення учень бере участь у співбесіді з членами журі, обсяг якої орієнтовно 10 реплік (по 5 з боку журі та учасника олімпіади).

Відповіді членів журі на запитання учасника не повинні бути формальними, вони мають носити природний характер і бути зв’язані з контекстом спілкування.

Монологічне висловлювання повинно відповідати ситуації, бути повним, послідовним, комунікативно спрямованим (містити особистісні оціночні фрази, власне ставлення учня до об’єкту висловлювання), лексично насиченим, правильно фонетично і граматично оформленим. Запитання членів журі і учнів повинні бути різного типу. Уточнення і запит додаткової інформації не є окремим запитанням.

Відповіді учнів мають бути повними, вичерпними і конкретними, лексично насиченими, правильно фонетично і граматично оформленими.

Обсяг відповіді може бути різним, але відповідь повинна свідчити, що учень правильно розуміє запитання чи спонукання з першого пред’явлення і адекватно на них реагує.
Користування двомовними словниками під час підготовки і відповіді не дозволяється. 

2.
Обсяг монологічного висловлювання:9 кл. – не менше 15 речень
10
кл. – не менше 18 речень
11
кл. – не менше 20 речень

3.
Зміст повідомлення1.Повнота розкриття теми (від 1 до 3 балів).
2.Комунікативна
спрямованість (від 1 до 3 балів).
3.Інформаційна
значимість повідомлення (від 0 до 2 балів).
4.Коментар до
критеріїв оцінювання:
1.Повнота
розриття теми (від 1 до 3 балів).
2.Комуні
кативна спрямованість (від 1 до 3 балів)
3.Інформаційна
значимість (від 0 до 2 балів). 4.Лінгвістична компетенція (20 балів)
1.Вимова (звуки,
інтонація, темп) (від 1 до 4 балів)
2.Лексичний запас (
від 1 до 6 балів).
3.Функціональна
адекватність (від 1 до 2 балів).
4.Граматична
правильність (від 1 до 8 балів).
5.Заохочувальний бал (
вибірково від 1 до 2 балів):
2
бали надаються вибірково за ініціативність, емоційність та експресивність висловлювання, якщо це значно сприяє реалізації рівня сформованості усної мовленнєвої компетенції.
1 бал
надається вибірково за емоційність та експресивність висловлювання, якщо це сприяє реалізації рівня сформованості усної мовленнєвої компетенції.

 

Загальний бал за олімпіаду може скласти 130 балів.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

40 + = 50