Тест № 8.2. Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ ст. – у першій половині ХІХ ст. Культура України цього ж періоду

1. Що стало наслідком ліквідації панщини на західноукраїнських землях?

А боротьба селян за сервітути

Б ліквідація селянського малоземелля

В виплата компенсації селянам

Г запровадження стану “тимчасовозобовязаних”

2. Вагомим прикладом активної діяльності Головної руської ради під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії є

А утворення “Руської трійці”, видання альманаху “Русалка Дністровая”

Б видання газети “Зоря Галицька”. Скликання у Львові Собору руських вчених.

В організація наукового товариства ім. Т.Шевченка, організація словянського з’їзду у Празі.

Г заснування Руського інституту при Львівському університеті та товариства “Просвіта”

3. Яка подія сприяла проведенню заходу, про який йдеться в історичному джерелі: “Скликано “Собор руських вчених” – усіх прихильників культурного та національного розвитку Галицької України... “Собор” уважав конче потрібним, щоб була усталена одна одностайна граматика й одностайний правопис для всього “руського” [українського] народу в Австрії й Росії”?

А повстання декабристів 1825 р.

Б польське повстання 1830 -1831 рр.

В революція 1848 – 1849 рр.

Г польське повстання 1863-1864 рр.

4. Упродовж якого часу здійснювала національно- просвітницьку діяльність “Руська трійця”?

А 1830-1831 рр.

Б 1833- 1837 рр.

В 1846-1847 рр.

Г 1863 -1864 рр.

5. Яка організація у першій половині ХІХ ст. звернулась до українського народу з такою відозвою: “...як по землі весна наступає, так і стан той смутний нині змінився через Конституцію. Браття! ...єсть то сонце, котре як всім, так і нам засвітило... Вставайте ж браття, бо вже час! Будемо тим , чим бути можемо й повинні. Будемо народом!”

А Роловна Руська Рада

Б Кирило-Мефодіївське братство

В Південне товариство декабристів

Г “Руська трійця”

6. Яка організація в ході революції 1848-1849 рр. у Австрійській імперії домагалася поділу Галичини на дві частини: східну – українську та західну польську?

А Головна Руська Рада

Б Руська трійця

В Руський собор

Г Центральна рада народова

7. Яку книгу І.Франко назвав “явищем наскрізь революційним”, а О. Гончар “Кобзаревою сестрою”?

А “Русалка Дністрова”

Б “Енеїда”

В “Історія русів”

Г “Самостійна Україна”

8. Про діяльність якої організації начальник поліції у Львові Пайман говорив наступне: “Це безумці хочуть воскресити ... мертву руську мову”?

А товариство галицьких греко-католицьких священників

Б “Руська трійця”

В Головна руська рада

Г “Руська бесіда”

9. Хто вважався лідером і натхненником “Руської трійці”?

А І. Вагилевич

Б М.Шашкевич

В Я. Головацький

Г М.Левицький

10. Діяльність “Товариства галицьких греко-католицьких священників” і “Руської трійці” свідчило про

А початок національного відродження на західноукраїнських землях.

Б політизацію українського руху в Австрійській імперії

В розгортання українського руху під релігійними гаслами.

Г переорієнтацію українського руху на Російську імперію

11. На яку соціальну проблему початку ХІХ ст. вказує селянин у своїй розповіді? “Жилося людям однаково тяжко, хоч пани були внас різні: австрійські, румунські, мадярські... Гнобили наших односельчан, як хотіли. Від рана до пізнього вечора гнули люди спини на панів, знемагали від тих буків, котрих давали щоденно. Ліпше смерть була ніж таке собаче життя. Всі тільки й говорили про панщину, коли вже її не буде. Богу молилися і волі просили”.

А на збройну боротьбу між панами і кріпаками

Б на злиденне становище селян

В на національну неоднорідність суспільства

Г на порушення поміщиками прав селян

12. Прочитайте документ і дайте відповідь на запитання. “Президент рейхстагу повідомив пана міністра внутрішніх справ, що рейхстаг на своєму засіданні ухвалив таке рішення: “Вважати депутата Лук’яна Кобилицю з виборчої округи Вижниця на Буковині виключеним зі рейхстагу й уповноважити президента рейхстагу дати розпорядження про проведення нових виборів””. Таке рішення було ухвалено проти Л. Кобилиці тому, що він

А підбурював селян до повстання

Б був членом “Руської трійці”

В був засновником Русько-української радикальної партії.

Г дотримувався москофільських поглядів.

13. Установіть відповідність між назвами організацій і цілями, які вони ставили перед собою.

1 “Південне товариство декабристів”

2 Кирило-Мефодіївське братство

3 “Руська трійця”

4 Головна руська рада

А ліквідація самодержавства, децентралізація, запровадження громадського самоврядування, розбудова Росії як парламентської федеративної республіки

Б повалення самодержавства шляхом військового перевороту, скасування кріпацтва, проголошення Росії унітарною державою

В захист української мови, піднесення її статусу, розширення сфери вжитку, пропаганда єдності українського народу, ідеї власної державності

Г знищення царизму, утвердження демократичних прав і свобод для всіх громадян, створення федерації християнських словzнських республік

Д розширення сфери вжитку української мови, надання українцям права займати державні посади, Поділ Галичини на дві првінції – польську і українську

14. Установіть послідовність подій на західноукраїнських землях наприкінціХVІІІ ст. – першій половині ХІХ ст.

А ліквідація особистої залежності селян

Б скасування панщини в Галичині

В надання селянам права участі у виборах до парламенту

Г селянське повстання в Галичині

15. Вкажіть три правильні відповіді. Які події “Весни народів” пов’язані з діяльністю Головної руської ради?

1 скликання собору руських вчених

2 організація збройного повстання у Львові

3 участь у повстанні Л.Кобилиці

4 відкриття Галицько-руської матиці

5 створення Руського собору

6 проголошення республіки

7 заснування щотижневої газети “Зоря Галицька”

16. Що характеризує социально-економічний стан західноукраїнських земель до 1848 р.? Вкажіть три правильні відповіді.

1 основа економіки – промисловість

2 бурхливий розвиток товарно-грошових відносин

3 зменшення панських володінь, наділення селян землею

4 посилення кріпацтва, селянські протести.

5 промислове виробництво залишалося на ремісничо-мануфактурному рівні.

6 низькі темпи урбанізації

17. У чому полягала суть реформ Марії Терезії та Йосипа ІІ? Три правильні видповіді.

1. зрівняння в правах греко-католицького духовенства з римо-католицьким

2. посилення впливу польських чиновників та позицій польської шляхти.

3. підвищення освітнього рівня греко-католицького духовенства

4. розпалення релігійної ворожнечі у суспільстві

5 запровадження початкових шкіл з українською мовою навчання

18. Якими були наслідки “Весни народів” 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях?

1. скасування панщини

2. поділ Галичини на східну і західну з окремими адміністраціями

3. піднесення економічного розвитку регіону

4. набуття українцями досвід парламентської діяльності

5 угода між полякамі та українцями щодо майбутнього галичини

6 зростання національної свідомості українців.

18. У яких твердженнях ідеться про діяльність Головної руської ради?

1. Заснування греко-катойликьцкої Семінарії для навчання руського духовеннства

2 зібрання зїзду діячів науки і культури – Собору руських вчених

3 видання першого українського журналу “Основа”

4 відкриття Львівського університету

5 Створення у Львівському університеті кафедри української мови

6 заснування культурно-овсітнього товариства – Налицько – Руської матаці

19. Встановіть відповідність між стислими характеристиками та іменами діячів культури першої-пелови ХІХ ст.

1. Оновоположник художньої прози в новій українській літературі, один із засновників жанру соціально-побутової комедії”. Прозові твори склали збірки “Малоросійських повістей”

2. Учений, громадський громадський діяч, з ініціативи якого було засновано Харківський універсітет. Автор наукових араць з агрономії, метереології. Був винахідніком парового опалення,сушильних апаратів, технології видобування селітри, конструктором сільськогосподарських машин.

3. Учений-енциклопедист, визнаний фахівець у царині історії, філології, етнографії, ботаніки. Впорядкував і видав три збірки народних пісень (1827., 1834р.,1848 р..

4. Український поет, автор перших віршованих байок у новій українській

літературі, творець перших в Україні романтичних балад.

А Григорій Квітка-Основяненко

Б Михайло Максимович

В Дмитро-Бантиш –Каменський

Г Петро Гулак –Артемовський

20. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Відкриття в Ніжині гімназії вищих наук

Б Вибори до першого загальноросійського парламенту

В Діяльність “Руької трійці”

Г Вихід друком народніх пісень

М. Цертелєва.

21. Про кого йдеться в твердженні? “Від 1848 р. до 1867 р. був першим професором новоствореної – першої в нашій історії – кафедри української мови і літератури у Львівському університеті, у 1863-1864 рр. – його ректор. Замолоду один з учасників гуртка “Руська трійця”, згодом прихильник москофільських ідей”.

А І.Могильницький

Б М.Шашкевич

В І.Вагилевич

Г Я.Головацький

22. Про якого історичного діяча йдеться? “У Галичині й на Буковині було запроваджено воєнний стан. Усі хто приєднався до повсталих, лихословив проти австрійського імператора, зберігав зброю, підлягали покаранню військовим трибуналом. Масові екзекуциї, арешти і розправи над селянами щзнаменували придушення селянських повстань у Галичині й на Буковині. Ватажок буковинських повстанців був позбавлений депутатського мандата, незабаром заарештований і після тяжких тортур помер”.

А Остап Вересай

Б Андрій Шут

В Устим Кармелюк

Г Лукян Кобилиця

23. Коли відбулися події, про які йдеться в історичному джерелі? “...Засноване політичне товариство “Головна Рада”- єдиний єдиний український національний уряд, що мав обстоювати перед центральним правительствомполітичні й національні потреби українців; а як орган його стала виходити газета “Зоря Галицька”.

А 1837 р.

Б 1848 р.

В 1890 р.

Г 1829 р.

24. Гозвиткові якої науки сприяла діяльніссть Михайла Остроградського?

А математики

Б історії

В біолорія

В хімія

25. Укажіть упорядників найвідомішіх збірок українського фольклору.

 

А М. Максимович

Б М. Цертелєв

В Т.Шевченко

Г М. Шашкевич

Д І.Котляревськ

Є М.Гулак

 

26. З діяльністю Перемишльського культурно-освітнього осередку священників повязують...

А появу української преси у Галичині;

Б розвиток нової української літератури на західноукраїнських землях;

В появу в новій українській літературі жанрів байок та романтичних балад;

Г першу хвилю українського національного відродження в Галичині;

27. Про кого йдеться у твердженні? Культурно-освітній та церковний діяч. Заклав багато народних (парафіяльних шкіл), видав низку підручників для них. Засновник і керівник першого в Галичині освітнього товариства священників 1816 р., автор першої в Галичині “Граматики” книжної української мови.

 

А І.Могильницький

Б М.Левицький

В І.Снігурський

Г М.Шашкевич

 

28. Вкажіть правильне твердження.

А Серед вищих навчальних закладів першої чверті ХІХ ст., що об’єднували гімназійний та університетський курси, був Рішельєвський ліцей у Ніжині;

Б Альбом офортів Шевченка на теми історичного минулого, побуту та звичаїв, природи України мав назву “Історія русів”;

В Будівля Київського університету збудована в стилі українського бароко;

Г Автором першого історичного роману був П.Куліш.

29. Про яку памятку йдеться? “Памятка садово-паркового мистецтва, відкрита 1802 р.. Автором проекту парку був польський офіцер ЛюдвікМитцель. Під його безпосереднім керівництвом споруджено ставки, шлюзи, фонтани і водоспади, острів Анти-Цирцеї, підземна річка Ахеронт, мости, гроти, Єлісейські поля, дорожно-алейна система, встановлено статуї”

30. Коли відбулися події, про які йдеться в історичному джерелі? “Цензурування названої збірки народних пісень цими днями закинчене і прийнято рішення про її заборону в основному з тієї причини, що вміщени в ній статті є несвоєчасним духовним витоком екзальтованої юнацюкої фантазії, читання якого, особливо в теперішній час,може вести в оману легковажних і викликати у них невдоволення існуючим... Розслідуванням у справі трьох названих осіб встановлено, що Шашкевич Маркіян і Головацький Яків видрукували цю книжечку власним коштом в Угорщині без усякого підозрілого умислу”

А 1816 р.

Б 1833 р.

В 1837 р.

Г 1848 р.

31. Про якого діяча йдеться в історичному джерелі? “Походив із старовинного козацького роду. 1837 р. переїхав до Петербургу, де зайнявся музичною освітою і співом. Виступав на сценах Петербургу і Москви. Виконав понад 50 партій в операх М. Глинки, Дж. Верді, Дж. Россіні. Автор опери “Запорожець за Дунаєм””.

А С.Гулак –Артемовський

Б М.Лисенко

В М.Леонтович

Г М.Вербицький

32. У якому році вийшло у світ перше видання “Кобзар” Т.Шевченка?

 

А 1836 р.

Б 1840 р.

В 1848 р.

Г 1861 р.

 

33. Про кого йде мова: “Учений природознавець, історик, фольклорист, літературознавець, перший ректор Київського університету”?

А М.Остроградський

Б В.Каразін

В М.Максимович

Г П.Гулак-Артемовський

34. У якому місті у 1818 – 1821 рр. діяв театр, на чолі якого стояли І.Котляревський та М.Щепкін?

А Київ

Б Харків

В Ніжин

Г Полтава

35. Завданням якого навчального закладу міністр освіти Російської імперії С.Уваров вважав “поширювати російську культуру і російську національність на спольщених землях Західної росії”?

А Харківський університет

Б Кремянецький ліцей

В Рішельєвський ліцей

Г університет Св. Володимира в Києві

36. Що мало вирішальний вплив на розвиток української культури в першій половині ХІХ ст.

А початок укр. нац. Відродження

Б видання урядових указів про заборону використання укр. мови

В активізація діяльності громадівського руху

Г створення автокефальної православної церкви

37. Хто був ініціатором відкриття Харківського університету?

А Т.Шевченко

Б М.Костомаров

В В. Каразін

Г І.Срезнєвський

38. Про якого історичного діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

“Замість того, щоб відчувати благоговійні почуття до осіб августійшої фамілії... писав вірші малоросійською мовою найобурливішого змісту... З його віршами в Малоросії могли виникати та укорінитися думки про... можливість існування України як окремої держави... за підбурливий дух і хухвалість... призначити рядовим в Оренбурський окремий корпус”.

А В.Каразін

Б І. Котляревський

В Т. Шевченко

Г. Г. Сковорода

39. Ідейний і художній рух в культурі кінця ХVІІІ – першоїполовини ХІХ ст., восновіякоголежитьдуховнежиттялюдини, волятворчоїособистості, інтересдонауіональноїкультури і фольклору, ідеалізаціяминулого, - це

А реалізм

Б класицизм

В романтизм

Г модернізм

40. “Настав, здаєтьсятойчасколипізнаютьістиннуцінународності; починаєвжезбуватисябажання – хайтворитьсяпоезіяістинноРуська… - цецесутьпісні, дезвучитьдуша, рухомачуттям, і казки, девідсвічуєтьсяфантазіянародна. Цеможнавіднести особливо до пісень словянських, які відзначаються своєю витонченістю. Серед них українські пісні «займають одне з перших місць»”. Цю велику роботу, про яку вказано в уривку передмови книги, зробив

А М.Максимович

Б М.Остроградський

В В. Каразін

Г П. Куліш

41. Про заснування якого навчального закладу йдеться в уривку з історичного джерела? «Місцем його заснування було обрано місто…, де вперше засяяло й звідси розлилося по всій Давній Русі світло істинної [християнської] Заснований університет, названий імператорським університетом на честь великого просвітителя Русі, удостоєний прийняттям під особливе покровительство Його імперської величності…»

А Новоросійський університет

Б Чернівецький університет

В Київський університет

Г Харківський університет

42. У яких регіонах українських земель у складі Російської імперії у першій половині ХІХ ст. було ліквідовано греко-католицьку церкву?

А Чернігово-Сіверщині, Катеринославщині

Б Таврії, Донбасі

В Правобережжі, Поділлі, Волині

Г Лівобережжі та Слобожанщині

43. Установіть відповідність між історичними діячами і фактами їх біографії

 

1 В. Каразін

2 М. Остроградський

3 М. Максимович

4 М. Костомаров

А ботанік, етнограф, укладач збірок українських народних пісень, перший ректор Київського університету св. Володимира

Б винахиднік, агроном, метеоролог, ініціатор відкриття Харківського університету

 

В математик, член Петербурзької, Паризької, Римської та Туринської академії наук

Г етнограф, автор системи українського фонетичного правопису, першого українського історичного роману

Д історик, професор Київського університету, автор праці з історії козацької України, член Кирило-Мефодіївського братства

44. Установіть відповідність між подіями козацької доби та творами Т. Шевченка

 

1 “Доба героїчних походів”

2 “Козацько-селянські повстання 20-30х рр. XVII ст.”

3 “Коліївщина”

4 “Руїна”

А “Тарасова ніч”

Б “В Путівлі-граді вранці-рано...”

В “Гамалія”

Г “Чигрине, Чигрине”

Д “Холодний Яр”

 

45. Установіть послідовність створення навчальних закладів на українських землях

А Києво-Могилянський колегіум

Б Львівська братська школа

В Харківський університет

Г Острозька академія

46. Укажить прізвища діячів української культури першої половини 19 ст.

 

1 І. Мечніков

2 М. Остроградський

3 М. Максимович

4 І. Нечуй-Левицький

5 П. Мирний

6 Г. Квітка-Основ”яненко

7 Б. Грінченко

 

47. Які особливості розвитку української культури першої половини 19 ст.?

 

1 посилений інтерес до української минувшини

2 інтенсивний розвиток початкової освіти, заснування недільних шкіл

3 інтенсивний розвиток наукових знань

4 заснування українських наукових товариств

5 розквіт української періодичної преси

6 формування української літературної мови

7 інтенсивне дослідження українського фольклору

 

48. Хто був автором драматичних творів “Наталка-Полтавка” та “Москаль-чарівник”, які започаткували нову українську драматургію?

А Григорій Квітка-Основ”яненко

Б Іван Котляревський

В Петро Гулак-Артемовський

Г Михайло Щепкін

49. Про яку книжку йдеться в джерелі?

“...Маркіян Шашкевич хотів видати книжку, у якій були б вірші, казки, наукові розвідки...Шашкевич з товаришами вирішили видати книжку в Угорщині, де була вільніша цензура. Організатором цього заходу став Яків Головацький”

А “Вінок русинам на обжинки”

Б “Енеїда”

В “Русалка Дністровая”

Г “Становище русинів в Галичині”

50. Які поняття характеризують розвиток української культури у першій половині 19 ст.?

 

А модерн

Б класицизм

В шкільна драма

Г романтизм

Д соціально-побутова пєса

Е нова українська література

Є полемічна література

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

85 + = 95