Завдання 1 т. 1-5


Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ управлінського обліку

 

Тестові питання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Витрати та їх класифікація

 

Тема 4. Облік витрат за економічними елементами і статтями калькуляції

 

Тестові питання

 

1) До постійних витрат відносять витрати, що:

1) зростають із збільшенням обсягів виробництва;

2) не змінюються при зміні обсягів виробництва;

3) постійно повторюються при калькулюванні собівартості одиниці продукції;

4) всі вищеперераховані.

 

2) До прямих належать витрати, що:

1) здійснюються регулярно;

2) обчислюються за встановленими нормами;

3) безпосередньо відносяться на окремі види продукції;

4) покладені в основу технології виготовлення продукції;

5) є постійними.

 

3) Вичерпними є витрати, що:

1) забезпечують одержання доходу в майбутніх звітних періодах;

2) капіталізуються у вигляді активів підприємства;

3) здійснюються нерегулярно;

4) забезпечують одержання доходу в звітному періоді.

 

4) Підприємство має можливість розширення обсягу виробництва з 150 одиниць продукції до 156, при цьому відбувається зростання лише прямих витрат з 1500 до 1560 грн. Яка буде гранична собівартість продукції:

1) 10 грн;

2) б) 60 грн;

3) в) 160 грн?

 

5) Сукупні річні витрати підприємства на виготовлення продукції становлять 1000 тис. грн, а їхнє збільшення заплановане до 1150 тис. грн при плановому росту обсягу виробництва на 20 %. Норми й ціни на використані ресурси змінювати не заплановано. Яку суму в собівартості продукції будуть становити постійні витрати (тис. грн):

1) 200;

2) 250;

3) 150;

4) 750;

5) 50?

 

6) При збільшенні обсягу діяльності:

1) постійні витрати на одиницю продукції збільшуються;

2) загальна сума постійних витрат збільшується;

3) загальна сума постійних витрат залишається незмінною;

4) постійні витрати на одиницю продукції зменшуються.

 

7) З наведеного переліку елементами витрат є:

1) матеріальні витрати;

2) загальновиробничі витрати;

3) витрати на оплату праці;

4) втрати від браку.

 

8) Підприємство бажає замінити старе обладнання. Укажіть, які дані є релевантними для прийняття такого рішення:

1) ліквідаційна вартість старого обладнання;

2) можлива ціна продажу старого обладнання,

3) накопичене зношування старого обладнання;

4) ціна придбання нового обладнання.

 

9) Які з перелічених груп витрат використовують для оцінки запасів і визначення фінансових результатів:

1) релевантні і нерелевантні;

2) контрольовані і неконтрольовані;

3) витрати на продукцію і витрати періоду;

4) постійні та змінні?

 

10) Яке з наведених рівнянь є функцією загальної суми витрат:

1) у = bx;

2) y = a + bx;

3) y = a + bx + cx2;

4) немає правильної відповіді?

 

Практичні завдання

   

Завдання 3-4.1

Підприємство «Зірка» у звітному році мало такий склад витрат:

– орендна плата;

– платежі за комунальні послуги;

– оплата за телефон;

– оплата електроенергії на технологічні потреби;

– основні матеріали;

– витрати на рекламу;

– відсотки за позики банку;

– амортизація основних засобів (прямолінійна);

– оплата праці основного виробничого персоналу (робіт-ників);

– оплата праці службовців та спеціалістів;

– комісійні реалізаторам продукції;

– ремонт обладнання;

– технічне обслуговування обладнання.

Необхідно вказати, які з цих витрат будуть переважно постійними, а які – змінними і пояснити свої рішення.

   

Завдання 3-4.2

Змінні витрати на одиницю продукції склали 12 грн. при обсязі виробництва 20 000 шт. Чому дорівнюватимуть змінні витрати на одиницю продукції при обсязі виробництва 25 000 шт.?

 

Завдання 3-4.3

Є така інформація про витрати на виробництво продукції «ААА»:

Кількісь одиниць продукції

Разом витрат

Загальні постійні витрати

Разом змінних витрат

На одиницю

Маржинальні витрати

Змінні витрати

Постійні витрати

10

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

10

 

 

15

 

 

 

 

20

 

Необхідно визначити відсутні дані, заповнити таблицю та прокоментувати розрахунки

 

Завдання 3-4.4

Підприємство «Сатурн» виробляє один вид продукції. Показники його роботи за останні три місяці складали:

№ з/п

Показник

січень

лютий

березень

1

Час роботи обладнання, год.

20 000

25 0000

28 000

2

Накладні витрати, грн.

257 000

290 000

305 000

 

Методом «найвищої – найнижчої точки» необхідно визначити:

1)         ставку змінних накладних витрат на 1 год. роботи обладнання;

2)         загальну суму змінних витрат за кожен місяць;

3)         суму постійних витрат підприємства.

 

 

Тема 5. Методи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

 

Тестові питання

 

 

 

 

 

       

        

 

 

 

 

Практичні завдання

   

Завдання 5.1

 

На підставі наведених нижче даних необхідно скласти:

1. Розрахунок собівартості готової продукції.

2. Розрахунок собівартості реалізованої продукції.

3. Звіт про фінансові результати (про сукупний дохід).

 

Виписка з Головної книги кондитерської фабрики станом на 31 грудня 2015р.

Показник

Сума, грн.

Витрати на збут

145 000

Запаси сировини на 1 січня 2015р.

91 000

Запаси сировини на 31 грудня 2015р.

65 000

Витрати на комунальні послуги для виробничих підрозділів

37 000

Прямі витрати на оплату праці

160 000

Амортизація виробничих основних засобів

164 000

Закупівля сировини

760 000

Дохід від реалізації

2 600 000

Страхування виробничих основних засобів

50 000

Непрямі матеріали

15 000

Адміністративні витрати

280 000

Непряма зарплата працівників

305 000

Витрати на утримання виробничого обладнання

87 000

Незавершене виробництво на 1 січня 2015р.

190 000

Незавершене виробництво на 31 грудня 2015р.

110 000

Запаси готової продукції на 1 січня 2015р.

270 000

Запаси готової продукції на 31 грудня 2015р

220 000

 

Завдання 5.2

 

Компанія складається з двох виробничих відділів (основні підрозділи) і двох відділів обслуговування (допоміжні підрозділи ). Надано інформацію:

 

Виробничі підрозділи

Підрозділи обслуговування

 

1

2

Склад

Адмін.-госп. відділ

Всього

Площа2)

5 900

1 400

400

300

8 000

Місткість/об’єм (м3)

18 000

5 000

1 000

1 000

25 000

Кількість працівників

14

6

3

2

25

Відпрацьовані людино-години

2 400

1 040

 

Машино-години

1 500

4 570

 

 

 

Накладні витрати, які відносяться до грудня 2015 р .:

Оренда - 12 000 грн.

Освітлення, опалення - 6 000 грн.

Витрати по соціальному страхуванню працівників - 2 000 грн.

Відділ 1: заробітна плата начальника – 6 000 грн.

Відділ 2: заробітна плата начальника – 5 000 грн.

 

Витрати центрів обслуговування розподіляються між іншими відділами в наступному порядку:

Склад: 50% на відділ 1, 40% на відділ 2 і 10% на админ.-госп. відділ.

Адмін.-госп. відділ: 45% на відділ 1, 50% на відділ 2 і 5% на склад.

 

Необхідно:

1 . Розрахуйте підсумкову суму накладних витрат для кожного виробничого підрозділу після перерозподілу витрат підрозділів обслуговування методом прямого розподілу.

2. Розрахуйте ставку розподілу накладних витрат для кожного виробничого відділу і поясніть основу, використану для розрахунків.

3. Визначити суму всіх витрат по кожному виробничому підрозділу.   

 

 

Завдання 5.3

 

У виробничому цеху №1 загальновиробничі витрати розподіляються з використанням ставки 6 грн. за годину прямої праці. У виробничому цеху №2 загальновиробничі накладні витрати розподіляються з використанням ставки 8 грн. на машино-годину. Пряма зарплата в середньому дорівнює 10 грн. за годину в кожному цеху.

У представленій таблиці треба заповнити невідомі показники:

№ з/п

Показник

Замовлення №456

Замовлення №457

Замовлення №458

1

Виручка від реалізації, грн.

?

4375

5600

2

Ціна за одиницю продукції, грн.

12

?

14

3

Матеріальні витрати, грн.

365

?

488

4

Прямі витрати на оплату праці, цех №1

?

700

2000

5

Машино-години, цех №1

15

35

50

6

Прямі витрати на оплату праці, цех №2

50

100

?

7

Машино-години, цех №2

25

50

?

8

Розподілені загальновиробничі витрати, цех №1

90

?

1200

9

Розподілені загальновиробничі витрати, цех №2

?

400

160

10

Фактичні загальновиробничі витрати

855

3073

?

11

Кількість одиниць продукції, шт.

?

350

400

12

Собівартість одиниці продукції

8,55

?

9,87

 

Какие препораты нужно давать кошке,чтобы она не беременела?

Какие препораты нужно давать кошке,чтобы она не беременела?

 1. Чтобы кошка не беременела ее нужно стерелизовать. А если кошка и не стерелизованная и не рожающая (регулярно), то у нее может возникнуть рак матки.
 2. гормоны, но лучше ничего не довть иначе все припораты подействуют на психику кошки. лучше всего не пускайте кошку к котам.
 3. Стерилизовать надо, а не препараты это ведь животное, а не человек!!!
 4. При стерилизации сохраняется половая охота, если не планируете вязки, то лучше кастрировать.
 5. анти-секс
 6. Животное стерилизовать, но можно подавать кот-баюн, лекарство безвредное, на травках
 7. можно давать чтоб кота не хотела. но постоянно нельзя
 8. Чтобы кошка не забеременела, есть ТОЛЬКО ОДНО СРЕДСТВО - СТЕРИЛИЗАЦИЯ!!!! Все остальное полная ЧУШЬ!!! !
  Любые гормональные средства (котра секс, анти-секс и т. д. ) и даже на травах (кот-баюн) НЕ СПАСУТ ВАШУ КОШКУ ОТ БЕРЕМЕННОСТИ!!! !
  Если Вы планируете выехать за город и кошка будет гулять на улице, и если в близи будут коты, поверьте она забеременеет.... и ей будет вс равно дате Вы что-то ей или нет.... Физиология кошки устроена так, что ДАЖЕ ЕСЛИ У НЕ НЕТ ТЕЧКИ, но кот делает садку и.... у кошки АВТОМАТИЧЕСКИ спускается яйцеклетка и вс...дело сделано.... А если Вы ещ будите давать РАЗНЫЕ "ЛЕКАРСТВА", КОТОРЫЕ ТУТ СОВЕТУЮТ, ТО котята будут обзац по здоровью и внешнему виду....
 9. полная кастрация-ни желания, ни котят, и не мучайте кошку гормонами, к тому же на каждых кошек они действуют по-разному
 10. Секс-барьер есть таблетки и есть капли. Но ветеринары советую сделать лучше операцию.
 11. Лучше всего стерелизовать

Как правильно готовить тушку кальмара?

Как правильно готовить тушку кальмара?

 1. После того как вынули тушку из кастрюли, опустите в холодную воду, затем нужно снять с тушки белую, прозрачную пленку иногда она рвется, незнаю почему, и тогда уже совсем не хочется никого салата из кальмаров....
 2. ссылка заблокирована по решению администрации проекта
  Приготовление
  Кальмаров варить в подсоленной воде в течение 5-7 минут.
  Удалить поверхностную пленку. Охладить и нарезать соломкой длиной 3-5 см. Луковицу очистить, промыть, нарезать, смешать с кальмарами, добавить майонез, соль, молотый черный перец по вкусу и тщательно перемешать.
  Подать на стол, посыпав измельченной зеленью.
 3. БРИЗОЛЬ ИЗ КАЛЬМАРОВ
  кальмары 1 кг
  яйца 2 шт
  соль, перец
  мука 3 ст. л.
  зелень
  Почистить кальмаров. Разделить каждую тушку пополам, хорошенько отбить с двух сторон молоточком (лучше деревянным - меньше дерет) так, чтобы тушка кальмара увеличилась по площади раза в полтора, окунуть в кляр и положить на раскаленную сковородку с растительным маслом. Обжарить до золотистой корочки с двух сторон и уложить отдохнуть в кастрюльку. Через полчасика, належавшись бок о бок, кальмары станут мягче, и тогда их можно скатывать по одному в трубочку, укладывать на тарелки, украшать укропом, петрушкой и т. д. . Или есть, не украшая. Кляр: пара яиц, соль, перец, мука и вода для разведения теста до блинной консистенции.

  ПЛОВ ИЗ КАЛЬМАРОВ
  кальмары 300 г.
  лук 1-2 шт.
  морковь 1 шт.
  рис 1-1,5 стакана
  масло растительное 3/4 стакана
  томат-паста 2 ст. л.
  соль, перец
  Разморозить кальмаров, ошпарить тушки кипятком, чтобы легче чистились. Снять кожу и положить пока в посудину, наполненную холодной водой. Варить не нужно, чтобы кальмары не приобрели излишнюю жесткость. Затем порезать лук полукольцами, морковь - соломкой, обжарить их в раскаленном масле. Порезать кальмаров соломкой и добавить к овощам. Жарить в течение 5 минут на максимальном огне, затем убавить огонь до минимума. Далее в плов кладутся все приправы (томат паста, соль, перец и т. д.) , добавляется полстакана масла и рис, уже отваренный до полуготовности. Перемешать и залить холодной водой, так, чтобы ее уровень был примерно на мизинец выше уровня смеси. Тушить под крышкой в течение получаса, (или пока не выкипит вода) .

  КАЛЬМАРЫ ФАРШИРОВАННЫЕ
  кальмары 6 шт.
  рис 1 стакан
  кукуруза 1 банка
  лук репчатый 1 шт.
  перец черный молотый по вкусу
  майонез по вкусу
  соль по вкусу
  Стакан риса отварить до неполной готовности, остудить, добавить в рис банку кукурузы (если таковой под рукой нет, то можно обжарить с луком парочку протертых на крупной терке морковок) , обжаренный лук и немного черного молотого перца, посолить. Очищенный кальмар отварить целиком в течение семи минут после закипания воды (почистить кальмара становится легче, если обдать его кипятком) . Вареные тушки набить приготовленной начинкой полить майонезом и отправить в духовку на 5 - 7 минут (можно запекать в микроволновой печи) .

  КАЛЬМАРЫ В СМЕТАНЕ
  Очистить 700г кальмаров, промыть, нарезать соломкой, положить на сковороду, обжарить, добавить пассированный с грибами репчатый лук (2шт.) , 600г сметанного соуса, соль, перец и довести до кипения. Переложить кальмары в форму для запекания, посыпать тертым сыром. Соус сметанный: 1ст. ложку муки спассировать с 1ст. ложкой сливочного масла, добавить стакан сметаны, посолить и варить при постоянном помешивании в течение 3-5 мин.

  КОТЛЕТЫ ИЗ КАЛЬМАРОВ
  Пропустить через мясорубку 400г филе кальмара без кожи, репчатый лук, 50г намоченного в воде черствого белого хлеба, добавить яичный желток, соль, перец и хорошо перемешать фарш, добавив белок. Сформировать небольшие котлетки, смочить их в яйце, запанировать в сухарях и обжарить с двух сторон на растительном масле до образования золотистой корочки.

  ПАШТЕТ ИЗ КАЛЬМАРОВ
  Обжаренные с луком и морковкой кальмары - через мясорубку, смешать с нежирным творогом, добавить сметану, зелень, соль. Хорошо взбить и можно намазать на ломтики батона, посыпать тертым сыром и в духовке запечь.

  КАЛЬМАРЫ, ТУШННЫЕ С СОЛНЫМИ ОГУРЦАМИ
  Кальмаров помыть, порубать соломкой, посолить, поперчить черным перцем, припустить до готовности. Добавить слегка обжаренные лук и картофель, дольки помидоров, залить томатным соусом и в кастрюлю, тушить на медленном огне минут 30. За это время очистить огурцы, опять же порубать их и припустить до размягчения. Затем добавить огурцы, смешанные с толченым чесноком, в протушенные 30 мин кальмары с овощами, все размешать и потушить еще немного.

 4. тушку варим в кипящей воде 5-7 мин, кольца 4-5, иначе как резина будут.

  КАЛЬМАРЫ
  500 г замороженного кальмара;
  4 зубчика чеснока (мелко измельчить) ;
  1 луковица (порезать тонкими кольцами) ;
  1/2 чайной ложки сахара;
  1/4 чайной ложки соли (или соевого соуса) ;
  3 столовые ложки сока лайма;
  2 красных острых перца чили (мелко порезать) ;
  по пять веточек мяты и укропа (мелко порубить) ;
  4 больших салатных листа.
  Способ приготовления:
  1. Вымойте и очистите кальмары от внутренних пленочек. В кастрюле средних размеров вскипятите шесть стаканов воды. Положите кальмары в кипящую воду и варите 3,5 минуты. После варки ополосните кальмары холодной водой, откиньте через дуршлаг или обсушите салфетками.
  2. Порежьте кальмары кольцами или кубиками. В миске смешайте чеснок, лук, сок лайма, сахар, соль (или соевый соус) , кальмары. Оставьте на 20 минут.
  3. Перед подачей еще раз перемешайте, затем выложите на тарелку, украшенную листьями зеленого салата, посыпьте мятой и укропом, мелко порезанным красным перцем чили.

  КАЛЬМАРЫ В СМЕТАННОМ СОУСЕ
  Вам потребуются: кальмары - 500г;
  сливочное масло - 2 ст. л. ;
  мука - 1 ст. л. ;
  сметана - 200г;
  масло и мука (для соуса) - по 1 ст. л.
  Залить мороженых кальмаров теплой водой и выдержать в ней 35-40 мин. Очистить от верхней пленки и тщательно промыть в проточной холодной воде. Выпотрошить и вновь промыть. Нарезать кальмаров крупной соломкой, посолить, обвалять в муке и обжарить. Сложить в сотейник. Слегка обжарить на масле муку, разбавить сметаной, хорошо растереть, чтобы не было комков. Залить этим соусом кальмаров. Закрыть посуду крышкой и тушить кальмаров на слабом огне до готовности. Выложить на блюдо вместе с соусом, посыпать измельченной зеленью петрушки.

  Жульен из кальмаров
  - кальмары
  - сливочное масло
  - пшеничная мука
  - сливки или молоко
  - специи.
  Кальмаров залить крутым кипятком, выдержать до остывания, снять пленки и вынуть хрящи, промыв в холодной воде. Подготовленные тушки разрезать на мелкие кусочки. Растопить сливочное масло, жарить кальмаров, постоянно помешивая, 15 мин на медленном огне. Прокалить на сухой сковороде пшеничную муку до золотистого цвета, залить муку сливками или молоком, добавить специи и размешать до однородного состояния. Получившимся соусом залить кальмаров, разложить в кокотницы и запечь в духовке.

 5. Да, три минуты уже многовато. Выход один - варить небольшими порциями (если положить много, то вода долго не закипит) . Я отдельно обжариваю лук, в него добавляю готовые нарезанные соломкой кальмары, немного сметаны и тертый голландский сыр.
 6. сначало чистить (мучительно долго, и муторно) его варить надо не более 2-3 минут!!!! причем в кипящую воду бросать! а иначе будет жестким ну как в твоем случае!!!
 7. ырую начинить чем нить и в духовку - только закрыть крышкой или в банке.... а варить лучше быстро - закипеля вынимать

Как Великобритания стала «владычицей морей»?

Как Великобритания стала «владычицей морей»?

 1. френсис который дрейк, испанцев потопил и у бринанцев конкурентов до 1914 года небыло, а потом их немецкие субмарины топить стали, да и времена другие настали.
 2. Пиратов приютила и в своей стране легализовала!
 3. королева Елизавета Первая разрешила пиратам заселять южное побережье. А пираты - рулят!
 4. Угу, владичица морей.. . А когда американские колонии стали воевать за независимость, российская империя выставила свои корабли в Атлантическом океане, что бы Англия помощь своим войскам не послала, иначе бы не видать американцам свободы, и Англия не посмела с Российским флотом воевать. Была владичица, да вся вышла. Мало известный исторический факт.
 5. http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-11196/
 6. 1588 году английским адмиралом Френсисом Дрейком была разгромлена Непобедимая армада : испано-португальскому могуществу на океанах был нанесен сокрушительный удар.
  Победительница Великобритания уже тогда могла стать морским гегемоном. Однако близорукая политика первых Стюартов не позволила это сделать: короли Яков I и Карл I считали флот всего лишь роскошью, а не средством утверждения могущества своей державы.
  В 1625 году Карл I предпринял поход на Кадис. Собранный для этой цели флот состоял всего лишь из 9 военных и 73 коммерческих судов; он был настолько плохо укомплектован и вооружен, что потерпел полнейшую неудачу. Командующий флотом и многие командиры оказались никуда не годными, столкновения и аварии были обычным явлением. Дисциплина до такой степени пала, что 2 корабля с 300 солдатами дезертировали и принялись за морские разбои. Отвратительная пища и скверное обмундирование породили большую смертность среди матросов. Вот до чего опустился флот, победивший 37 лет тому назад Армаду (Штенцель, История войн на море) .
  Возрождение британского флота связано с именем Роберта Блэка. Этот бывший кавалерист благодаря энергичной и эффективной деятельности заслужил всеобщее уважение матросов и офицеров. Он изгнал из флота взяточников и казнокрадов, стал заботиться о боевой готовности кораблей, придавал большое значение морально-боевым качествам солдат и офицеров. При нем побережье Великобритании было очищено от дюнкерских и мавританских пиратов, были одержаны несколько побед над испанскими и французскими эскадрами. Англичане вновь осознали свою морскую мощь и были готовы сражаться за морскую гегемонию.
  Первым препятствием на этом пути для Великобритании была Голландия. Эта маленькая страна пышно расцвела после обретения независимости от Испании. Выгодное географическое положение позволило нидерландским купцам сосредоточить в своих руках всю посредническую торговлю между испанскими колониями и странами Балтики. Голландский военный флот очистил моря от дюнкерских пиратов; были одержаны блестящие победы над испанцами.
  Торговые и военно-морские успехи Нидерландов породили острую зависть у англичан между двумя морскими державами начинается острое соперничество, которое вылилось в три англо-голландские войны (1651 1674).
  Не сумев победить Голландию на море, англичане применили хитрый дипломатический маневр. Дождавшись, пока война между Францией и Нидерландами на суше разгорится сильнее, они решили заключить мир, потребовав взамен передачи им тех торговых преимуществ, которые ранее принадлежали голландцам.
  Последним соперником Великобритании на пути к власти над морями была Франция. Эта страна после Тридцатилетней войны стала ведущей державой Европы. Пока Англия и Голландия выясняли отношения между собой, французы создали сильный флот и захватили ряд колоний в Северной Америке, Африке, Индии. Франция в начале 18 века стала главным претендентом на морскую гегемонию. Англо-французское соперничество на море прошло красной нитью через весь 18 век и завершилось лишь во время наполеоновских войн.
  Вековая борьба двух держав за морскую гегемонию окончилась во время революционных войн 1792-1815 годов. В 1798 году британский флот под командованием адмирала Горацио Нельсона одержал ряд побед над французами в Средиземном море, благодаря которым под власть английского короля перешли Мальта, Ионические острова, Египет. Великобритания вернула себе славу ведущей морской державы.
  В 1805 году Наполеон решил уничтожить могущественного конкурента при помощи десанта на Британские острова. В Булони была собрана сильная армия, которая ждала подхода объединенного испано-французского флота. Однако адмирал Нельсон не позволил этой эскадре прибыть по назначению: он встретил е у мыса Трафальгар. Там произошло крупнейшее в истории морское сражение.
  Историческое значение Трафальгарской битвы громадно: Великобритания стала абсолютным морским гегемоном. Корабли всех стран приспускали флаг при ви

Какая очередность просмотра всех сезонов телесериала «Солдаты» и спин-оффов дополнительных фильмов к этому сериалу???

Какая очередность просмотра всех сезонов телесериала "Солдаты" и спин-оффов дополнительных фильмов к этому сериалу???

 1. 1."Солдаты"(2004)-16 серий + 2 спецсерии Солдаты. Здравствуй, рота, Новый год!
  2."Солдаты 2"(2004)-16 серий + 2 спецсерии (23 февраля)
  3."Солдаты 3"(2005)-16 серий
  4."Солдаты 4"(2005)-19 серий
  5."Солдаты 5"(2005)-19 серий
  6."Солдаты 6"(2006)-16 серий
  7."Солдаты 7"(2006)-16 серий
  8."Солдаты 8"(2006)-16 серий
  9."Солдаты 9"(2006)-20 серий
  10."Солдаты 10"(2006)-20 серий
  11."Солдаты 11"(2007)-12 серий
  12."Солдаты 12"(2007)-50 серий
  13."Солдаты 13"(2007)-64 серии
  14."Солдаты 14"(2008)-64 серии + 2 спецсерии Новый год, твою дивизию!
  15.Солдаты. Новый призыв (2008)-83 серии
  16.Солдаты. Дембель неизбежен (2010)-90 серий
  17.Солдаты. Снова в строю (2013)-20 серий
  СПИН-ОФФЫ:
  2004 Солдаты. Здравствуй, рота, Новый год! (2 серии)
  2004 Солдаты, 23 февраля (2 серии) (были включены в Солдаты 2 как 17-18 серии)
  2006 Солдаты. Наизнанку (5 серий) документальный
  2006 Прапорщик Шматко или -мо (16 серий) (в 2009 году при показе на Рен-ТВ были включены в Солдаты-11 как 13-21 серии)
  2007 Колобков. Настоящий полковник! (8 серий)
  2007 Солдаты. Новый год, твою дивизию! (2 серии)
  2008 Бородин. Возвращение генерала (8 серий)
  2008 Смальков. Двойной шантаж (8 серий)
  2008 Солдаты. Дембельский альбом (72 серии) ремикс первых 14-ти сезонов.
  Также можно считать спин-оффом:

  2010 Скифская невеста (16-30 серии Солдаты. Дембель неизбежен ) . Сюжетная линия про Скифскую невесту резко отличается от сюжета основного сериала.
  Изначально задумывавшийся как отдельный спин-офф из 8 серий Прапорщик-2 (условное название) после ряда смены концепций был включен в Солдаты. Новый призыв (1-5 серии) .
  Задумывавшийся как совершенно отдельный сериал, Морская душа в рекламных целях была слегка подвязана к сериалу Солдаты (телесериал) путем включения в него персонажа кока Вакутагина (в первой серии также было несколько флешбэков из сериала Солдаты ) . Впоследствии линия Вакутагина и Галины из Морской души была продолжена в спин-оффе Смальков. Двойной шантаж
  Фильмы
  Солдаты. Бонус
  2005 Солдаты + Мисс Вселенная,
  2006 Солдаты 2006, Новогоднее шоу (Украина) ,
  2006 Солдаты Рулят (лучшие моменты 1 сезона) ,
  2009 Киноистории Солдаты
  Но лучше почитай в Википедии (Солдаты (телесериал)

 2. Хрени этой штук 12.
  Такая и очередность
  Солдаты
  Солдаты 2
  и т д

Сортировка массива на Си

Сортировка массива на Си

 1. Массивы в Си/С++ индексируются с нуля, а не с единицы. Это основы, азбука Си/С++.
  Все циклы, которые осуществляют полный проход по элементам массива, выглядят как-то так:

  for (int i = 0; i lt; N; ++i) {
  nbsp; nbsp; // делаем что-нибудь с i-тым элементом массива
  }

  а у вас фигня какая-то.

 2. if (bj lt; bj+1) {
  v=bj; bj=bj+1; bj+1=v;
  }
 3. Код не айс. Это полуПаскаль, полуС))). И содержит очевиднейшую логическую ошибку в реализации сортировки "пузырьком".Но предлагаю ее понять самому или посмотреть на ответах. Примеров более чем достаточно.
 4. for (int i=1; i<=n-1; i++) {
  for (int j=1; j<=n-1; j++) {
  if (bj < bj+1) {
  v=masj; masj=masj+1; masj+1=v;
  Вот где дьявол кроется, тут у тебя массив b не меняется, соответственно у тебя постоянно первый символ mas уходит в конец, т.е
  12345
  23451
  34512
  45123
  51234
  Ну это чисто на примере с массивом 12345

Троглодиты-это кто?

Троглодиты-это кто?

 1. Это мифические существа, у которых нет глаз. Живут в пещерах
 2. Это те кто после вечеринки сьедают последний сухарик)))
 3. Слово троглодит давно стало синонимом варвара , дикаря , невежды . И превратилось в обидное
  прозвище, которым мы награждаем кого-то весьма прожорливого и к тому же всеядного. Впрочем, настоящие
  троглодиты вовсе не заслуживают пренебрежительного отношения: от большинства из нас они отличаются тем,
  что предпочитают устраивать свое жилье не в домах, а в пещерах. Квартиры коренных обитателей тунисского
  города Матматы, которых и по сей день называют троглодитами, поначалу действительно можно принять за
  жилища дикарей находятся они в меловых гротах, выдолбленных в склонах холмов. Но не от бедности и
  безысходности забираются люди в эти странные убежища. Привычку к пещерному образу жизни они унаследовали
  от своих предков древнего племени берберов, населявших эту территорию около полутора тысяч лет тому назад.
  Не за что иное, а лишь за необычный выбор места проживания греки дали этому племени название троглодиты ,
  что в переводе означает живущие в норе или пещере . Труднодоступные гроты и в самом деле когда-то служили
  матматским берберам убежищем: в них можно было надежно укрыться от завоевателей.
  Современные троглодиты Матматы давно могли бы переселиться в обычные городские квартиры. Многие,
  изменив древним традициям, так и поступили. Но и тех, что остались в пещерах, никак нельзя считать оторванными
  от цивилизации.

  Троглодитам не чужды все ее блага: они обзаводятся холодильниками, телевизорами, у них есть даже водопровод,
  так что чувствуют они себя вполне комфортно. Особенно знойным летом, ведь в пещерах всегда довольно прохладно.
  Для привлечения туристов (обитаемые пещеры, конечно, главная достопримечательность Матматы) предприимчивые
  тунисцы превратили часть гротов в ресторанчики и небольшие гостиницы. В некоторые из них залезть можно только
  по веревочной лестнице. Именно здесь Джордж Лукас снимал Звездные войны , а Стивен Спилберг
  В поисках потерянного ковчега , первую часть приключений Индианы Джонса.

  Следы пребывания троглодитов находили не только на территории Туниса, но и в Эфиопии, Турции, Мали и других
  странах. Как явление троглодитизм строительство пещер для проживания было распространено по всему миру.
  Не редкость оно и в наше время. Во Франции, например, в долине реки Луары, можно обнаружить городки и деревеньки,
  обитателей которых тоже считают троглодитами. Жилища в прибрежных скалах стали устраивать здесь в XI веке. Местные каменотесы добывали и продавали камни для постройки зданий, а затем размещались со своими семействами в
  образовавшихся пещерах. Камень там податливый, работать с ним было легко. Пещеры троглодитов располагались
  довольно высоко, поэтому их не заливала вода при разливах рек. К тому же зимой и летом, независимо от погоды, в них
  сохранялась постоянная температура 16 градусов. Мастера-каменотесы вырубали в горах километровые галереи,
  которые служили им укрытием в военное время. Нынешние французские троглодиты всячески декорируют свои помещения, прокладывают в них современные коммуникации, снаружи пристраивают к ним терраски, перед входом разбивают небольшие уютные садики. Из добываемого камня изготавливают на продажу камины и садовые скульптуры, и
  стоят они недешево несколько тысяч евро. Ручной труд высоко ценится в наши дни.

 4. Это такие пещерные жители. В Тунисе в частности живут.
 5. это я, когда куча смертных грехов, и самый частый - Обжрство =)
  что могу сделать, люблю кушать, хорошо хоть не толстею =)
 6. Те, которые вс едят и много.
 7. моя мама так любит называть себя, потому что любит поесть до последней крошки в доме))))
 8. Троглодиты, (Troglodytae), то есть "обитатели пещер". Так назыв. древние греки - один эфиоп. народ, живший в пещерах и имевший общих жен и детей.

Что нужно знать перед тем как завести собаку щенка?

Что нужно знать перед тем как завести собаку щенка?

 1. надо хотябы 2 раза в день гулять с ней, утром можно недолго и вечером долгая прогулка чтобы побегала пописала и тд и т п. А днем если надолго уходите то можно кость оставить чтобы грызла игрушки.
 2. Ну во первых это как то немного сомнительно, что собаку такой обалденной и дорогой породы отдают даром!!!!Когда придете забирать щенка, смотрите как себя ведет хозяин!!!!Это одно из самых главных!!!!Не пытается ли он просто избавится от щенка, как можно раньше!!!!Если вы видите что он торопится, нервничает, то значит, тому есть причина, скорей всего собака больная!!!!Если же хозяин никуда не торопится, спокойно все рассказывает, то смотрите на помещение в котором живет щенок, оно должно быть стерильным, просторным!!!!И конечно смотрите как ведет себя щенок, если бегает, радуется, скочет, то значит у него все хорошо!!!!Если он прячется в угол, скулит, или не активен, значит его что то беспокоит!!!!А вообще лучше приехать с ветиренаром, он все посмотрит и точно скажет здорова ли собака!!!
  а вообще эта порода очень красивая и серьезная. Почитайте вот тут http://ru.wikipedia.org/wiki/Самоедская_собака и вот здесь http://www.pets-ural.ru/breeds/view5.html
  а так же советую посмотреть вам это видео: цезарь милан как воспитать идеальную собаку http://video.yandex.ru/#search?text=СРРРСС РРР РР РРР РРСРРСРСС РРРРР СРСС СРРРРСfilmId=XP_lF9wb0Cw, Это относится не только к самоедам!!!
  так же почитайте вот тут http://www.konondog.ru/statiu/1day.html
 3. Обычно люди рисуют картинки себе как круто гулять с данной породой, и не осознают что с собакой надо гулять каждый день, в любую погоду и в выходные тоже))))
 4. Почитайте о породе. С лайками нужно много гулять. Самоед - ездовая собака, ей необходимо много бегать.

  А с щенком вначале надо гулять минумим 3 раза в день в четкое время, чтобы он привык терпеть и делать дела на улице.

  Проанализируйте, готовы ли вы гулять минимум по часу несколько раз в день.

  Еще лайки, хаски, самоеды очень независимы. Нужно их дрессировать с юного возраста.

  Также много шерсти - надо их чесать постоянно.

  И будьте морально готовы к тому, что собака будет грызть все, до чего дотянется.

  У прежних хозяев надо узнать, какие прививки сделаны. У собак, как и у детей, есть четкий график прививок, который важно соблюдать. В первый год делается около 3-4 прививок (у всех ветеринаров по-разному) , потом - 1 в год (бешенство, комплексная) .

  Еда - либо хороший покупной корм, либо натуралка (но натуралку нужно четко балансоровать: каши, мясо, овощи, витаминные добавки в определенных пропорциях) . Еда со стола не годится: это сказывается на здоровье собаки.

 5. То, что вам необходимо знать, перед тем как завести щенка

  Вне зависимости от того, где вы выбираете собаку (специалист по разведению, питомник, человек, выхаживающий раненых животных и т. д.) , существует несколько вещей, о которых стоит подумать заранее, чтобы быть уверенным в том, что собака, пересекающая ваш порог, здорова.

  1. Действительны ли ее прививки, и привита ли она вообще?
  - Собаке как минимум должны быть сделаны прививки от бешенства и чумы;
  - Щенки, купленные у человека, занимающегося разведением животных, или найденные в раннем возрасте (вплоть до 16 недель) , не имеют прививки от бешенства;
  - Им должны быть сделаны прививки от чумы, парагриппа, гепатита, парвовирусов.

  2. Была ли собака кастрирована или стерилизована?
  - Относительно возраста, в котором должна проводиться кастрация или стерилизация, до сих пор ходят споры. Одна литература говорит в пользу возраста до 6 месяцев, другая что самку следует стерилизовать после ее первой течки, чтобы избежать рака матки. Вам следует ознакомиться с литературой, поддерживающей обе точки зрения, и сделать так, как посчитаете нужным.
  - Опять же, если вашей собаке менее 6 месяцев, скорее всего она еще не была кастрирована или стерилизована. При этом большинство питомников не отдает животное до тех пор, пока оно не будет кастрировано или стерилизовано. Их работа по уменьшению количества бездомных животных и без того не проста, чтобы подливать масла в огонь.

  3. Убедитесь в том, что у собаки нет паразитов
  - Где бы вы ни взяли собаку, все они едят массу вещей, включая кал (свой, других собак и кошек) , который снабжает их паразитами. Есть много противопаразитарных средств для выведения и предотвращения повторного заражения эктопаразитами.

  Специалисты по разведению, в отличие от питомников, не всегда имеют лицензию. Некоторые из них проводят родственное скрещивание отца с дочерью, матери с сыном, брата с сестрой и не видят в этом ничего дурного. Главное для них - благородная кровь . Вряд ли вам захочется это слышать, но родственное скрещивание может послужить причиной:

  1. Дисплазии тазобедренного сустава
  - Очень распространена среди немецких овчарок, лаек, акита-ину и других крупных пород

  2. Неврологических проблем и апоплексических ударов
  - Очень распространено среди английских спрингер спаниелей

  3. Проблем сетчатки глаз и глухоты
  Может возникнуть у любой породы

  4. Дыхательных проблем и склонности к аллергии и астме
  - Частыми жертвами этого становятся мопсы

  5. Легкой перегреваемости
  - Своей склонностью к этому известны пекинесы

  Выше приведены лишь некоторые примеры того, на что следует обратить внимание при заведении собаки. Если вы не ознакомитесь с необходимой информацией заблаговременно, то рискуете получить животное, склонное к проблемам и болезням, при этом не зная что делать. Поэтому я просто приоткрыл ваши глаза. Дальше дело за вами.

 6. вот халява, надо учитывать свои возможности
 7. Знать? Учится придется всю собачью жизнь. А знать нужно, что собака - это не игрушка, она живая. И никогда не приспособится под ваш образ жизни. Это вам придется изменить жизнь относительно графика собаки. У разных пород есть разные особенности и их надо знать, прежде чем завести щенка. Например, хаски - собака, нуждающаяся в выгуле не менее 4-х часов ежедневно. А английский мастиф не подойдет для долгих прогулок.

В честь кого в Ростове н, д названа улица Малюгина

В честь кого в Ростове н, д названа улица Малюгина

 1. преподаватель истории Татьяна Малюгина вместе с мужем (ополченцем) Анастасом Ивахненко спасали раненых после враже. ской перестрелки. 21 ноября 1941 года, когда железнодорожный мост через Дон ещ не был взорван, они уложили на ручную дрезину 9 солдат и повезли на станцию Заречная, чтобы передать в Батайский госпиталь. Но по пути в них попала мина. Погибли все В память о подвиге улице присвоили имя медсестры.

  Это женская фамилия, а не мужская.

 2. Улицы Ростова

  Улица Малюгиной.
  Улица Малюгиной расположена на территории Ленинского, Октябрьского и Кировского районов. До революции она называлась Пятой улицей. Начиналась на Новом поселении у городского выгона, шла до Таганрогского (ныне Буденновского) проспекта через Новопоселенскую площадь за Доломановским переулком и Новопоселенский сад (сейчас парк Строителей) . Было еще, как указывал справочник Весь Ростов и Нахичевань-на-Дону на 1914 год, продолжение ее за тюремным замком - от Нахичеванского переулка до Ростово-Нахичеванской межи. В 1946 году улица была переименована. Теперь она носит имя Татьяны Андреевны Малюгиной. Она была учителем истории, секретарем парткома института сельхозмашиностроения. Во время Великой Отечественной войны Татьяна Малюгина командовала санитарным взводом Ростовского полка народного ополчения. В ноябре 1941 года вместе с мужем-ополченцем они спасали раненых солдат, пытаясь переправить их на ручной дрезине по железнодорожному мосту через Дон на левый берег, чтобы отвезти в Батайский госпиталь, но подорвались на мине и погибли.

  Примечание: Просим Вас обратить внимание на правильность использования наименований улиц, проспектов, переулков и площадей города. Примером неправильного использования наименований являются наименования: Улица Малюгина вместо правильного Улица Малюгиной
  http://www.rostov-gorod.ru/?ID=4922

блаженный-что это

блаженный-что это

 1. Слово блаженный имеет два значения:
  1) положительное "в высшей степени счастливый", "выражающий блаженство".
  - Блажен, кто верует, тепло ему (А. Грибоедов. Горе от ума) .
  - Есть блаженная страна;
  Не темнеют неба своды,
  Не проходит тишина (Н. Языков. Пловец) .
  Н. Я. Языков - поэт, друг А. С. Пушкина.
  - Соня вся сияла в блаженном взгляде, устремленном в его глаза, которых она ждала (Л. Толстой. Война и мир) .
  2) Отрицательное (разг. ) "глуповатый, чудаковатый" (первоначально "юродивый". В значении существительного) .
  Этимологи отмечают, что значение "глупый, дурак" у слова блаженный возникло на основе значения "святой", поскольку святыми чаще всего считались юродивые "психически ненормальные", "аскеты-безумцы или принявшие вид безумца", обладавшие, по мнению религиозных людей, даром прорицания.
 2. Блаженный
  В русском языке имеются слова с необычными контрастными значениями - положительными и отрицательными. К этому разряду можно отнести слово блаженный.
  Блаженный - заимствованное слово из старославянского языка, где оно имело значение страдательного причастия глагола блажити "восхвалять, почитать". Этот глагол образован от старославянского существительного благо "добро, счастье".
  Слово блаженный имеет два значения:
  1) положительное "в высшей степени счастливый", "выражающий блаженство
  2) Отрицательное (разг. ) "глуповатый, чудаковатый" (первоначально "юродивый". В значении существительного) .

  Этимологи отмечают, что значение "глупый, дурак" у слова блаженный возникло на основе значения "святой", поскольку святыми чаще всего считались юродивые "психически ненормальные", "аскеты-безумцы или принявшие вид безумца", обладавшие, по мнению религиозных людей, даром прорицания.

Красноухую черепашку нужно кормить сырой или вареной рыбой??

Красноухую черепашку нужно кормить сырой или вареной рыбой??

 1. Только промороженной сырой и то через день-3 дня. А корми в отдельной посудине, когда покакает отсаживай опять в аквариум
 2. Красноухая черепаха является всеядным животным. В качестве белковых кормов животному можно предложить любых кормовых насекомых, таких как сверчки, тараканы, зофобас. Использование дождевых червей нежелательно, так как они часто являются переносчиками паразитов для животных. Черепахе можно давать рыбу, кусочки мяса. Белковая пища должна составлять 70-80% от всего рациона питания черепахи. В качестве растительной пищи, черепахи охотно едят фрукты (виноград, яблоки и пр.) , зелень (листья одуванчика, салата и пр. ) или овощи (помидоры, огурцы и пр.) . Специалисты рекомендуют использовать во время каждой кормежки витамины фирмы TETRA (Reprolife и Reptical 1:3). Для этого корм достаточно обвалять в витаминной пудре. Раз в 30 дней животному необходимо давать концентрированную витаминную добавку ReptoSol. Стоит помнить, что несмотря на хорошие аппетиты животного, красноухую черепаху необходимо кормить не чаще 2-3 раз в неделю.
  Использование сухих кормов, предназначенных для черепах должно быть исключено.
 3. Сырой и только, но от этого будет вода мутная
 4. кормит сырой рыбой (не жирной) , мясом, креветкой, червями, улитками, кормами для красноухих черепах (продают в зоомагазине) , можно запускать в аквариум маленьких рыбок живых, купленых в зоомагазине, кормить черепаху можно не более 2-3 раз в неделю.
 5. Морскую рыбу залить кипятком на 5 минут. И обязательно с костями.
 6. Кормить только сырыми рыбой, мясом, креветками, дождевыми червями, улитками и т. д. Можно покупать мелких живых кормовых рыб и готовые корма, лучше Tetra. Кормить 3 раза в неделю в течение получаса, отсаживая черепашку в таз, иначе запах от воды через пару дней будет ОЧЕНЬ плохой и она станет мутной. Воду в аквариуме меняйте не всю, а примерно 3/4, чтобы остались полезные бактерии, благодаря которым вода остается чистой. Губки от фильтра мойте только в аквариумной воде по той же причине. Не используйте кондиционеры для воды. Кстати, черепахи нечувствительны к хлору, поэтому воду можете не отстаивать, как для рыб, но она должна быть не холоднее 26С. Помните, что черепахам жизненно необходим ультрафиолет - он помогает усваиваться кальцию - специальную лампу можно купить в любом зоомагазине.
 7. Они едят вс. Кусочки мяса, живых аксолотлей, опарышей. Живую рыбу, если поймают. Глотают пищу лучше в воде. Вода мутнеет в любом случае, если черепаха крупная. Больно кусается за пальцы.

как полностью удалить wordpress?

как полностью удалить wordpress?

 1. Стереть файлы из корня сайта, удалить таблицы WP из базы данных
 2. Немаловажная вещь в сайтостроении умение правильно удалить созданные файлы, движки, базы данных и прочее. Что же, вы хотите удалить WordPress. Как это сделать? Чтобы потом не было лишних слез и переживаний, рекомендую перед тем как удалить WordPress, сделать бэкап (backup) ваших файлов скопируйте на жесткий диск файлы и папки начинающиеся на wp-, и файлы index.php и xmlrpc.php. А для избавления от лишних папок и подпапок, заархивируйте все это дело от греха подальше.

  Затем, чтобы бесследно удалить WordPress, нам нужно удалить и его базу данных. У вашего хостинга на веб-панели скорее всего имеется функция удаления базы данных. Т. е. для того, чтобы удалить базу данных WordPress, вам понадобится одно нажатие кнопки Удалить. Кроме этого, у вас возможно есть доступ к утилите phpMyAdmin, которая также позволит вам удалить базу данных WordPress. Для удаления зайдите в вашу базу данных и нажмите Уничтожить (DROP).
  Если указанных выше возможностей у вас не имеется, то попробуйте получить доступ к консоли mysql. Здесь, чтобы удалить базу WordPress, впишите команду:

  DROP ИМЯ_БАЗЫ_ДАННЫХ ;

  Хотели удалить WordPress? Дело сделано, ваш блог WordPress удален бесследно.

 3. также как и джумлу

зачем нужен интернет?

зачем нужен интернет?

 1. Это смотря для кого, мне вот он в первую очередь нужен для общения с близкими, ну и для получения информации. Разве плохо узнать ответ на какой нибудь ваш вопрос. Ведь сколько надо было бы перелистать литературы что бы найти этот ответ, а сейчас достаточно набрать в поисковике и пожалуйста читай. Многим он нужен для работы. Ну и просто для культурного отдыха, поиграть в игры посмотреть какой нибудь фильм.
 2. при чем тут беременность и роды?
 3. чтоб успеть всем на вопросы ответить)
 4. зачем нам нужен интернет
  читать по всюду всякий бред
  смотреть никчемное кино
  через экранное окно
  порхать по сайтам и страницам
  уподобляясь точно птицам
  чирикать в аське зырить в скап
  пока не сморит сон и храп
  учиться можно при желанье
  и воплощать свои мечтанья
  таков мой будет сей ответ
  к чему ..зачем ..нам - интернет
 5. для отдыха, работы, общения, связи, поиска информации, игр и много-много еще чего)))
 6. для быстрого общения. делового и тд. назначения встреч
  не забываем про скайп.
 7. Это информация, связи м миром. Раньше инет был для дела, а сейчас для развлечения, ну и для работы. Без него никак! Если убрать в офисах компьютер, интернет и телефон работа встанет!
 8. Чтоб найти ответ на вопрос!!!
 9. интернет настолько многогранный, что каждый найдет для себя что-то нужное и интересное. Интернет может обеспечить всеми видами развлечений. Слушать радио, искать любимую музыку, смотреть фильмы онлайн или мультфильмы, играть в разные игры, читать книги, журналы и просто интересную информацию. Все это можно скачивать себе на компьютер и потом уже использовать без самого интернета. Кроме развлечений интернет помогает в работе. Отправлять документы теперь можно через электронную почту, а не через обычную, что занимает всего несколько секунд. При помощи специальных программ и интернета можно прямо из дома управлять своим банковским счетом. Множество электронных платежных систем помогут оплатить счета за мобильную связь, а также другие платежи. Через интернет можно делать покупки не выходя из дома, при этом еще и существенно экономя. Ведь цены в интернет-магазинах на порядок ниже, чем в обычных, ведь в стоимость товара не нужно закладывать процент на аренду помещения для магазина.
 10. весело!
 11. для работы в моем случае.
 12. ооо, интернет это кладезь информации. любой вопрос возник-Гугл форевер. Я еще книги качаю, музыку, фильмы. ну и общение тоже.
 13. Он нужен для общения и получения информации. Мне также нужен для покупок очень часто пользуюсь услугами на скидочных сайтах купонаторах.
 14. это то что убивает время и помогает найти нужную информацию
 15. http://www.ustroistvo-pk.ru/index.php?id=chto_takoe_internet

о каких мечтах обломова рассказывает автор? как они связываются у него с жизнью?

о каких мечтах обломова рассказывает автор? как они связываются у него с жизнью?

 1. Илюша мечтал сначала устроить свою жизнь, затем мечтал о любви
  но в общем его мечта заключалась о жизни в месте подобном его родной Обломовке
  тихий уголок, жизнь в достатке с женой и любимыми детьми
  как жаль, что все так кончилось
  это один из моих любимых рассказов
 2. Идеал счастья, нарисованный Обломовым, заключался не в чем другом, как в сытной жизни, - с оранжереями, парниками, поездками с самоваром в рощу и т. п. , -в халате, в крепком сне, да для промежуточного -в идиллических прогулках с кроткою, но дебелою женою и в созерцании того, как крестьяне работают.
  Это мечты Обломова, которые годами отпечатываются в его воображении.
  Мечты уносят Обломова в детство, где было уютно, тихо и спокойно.
  Идеал семьи для Обломова идет именно из детских воспоминаний.. . Няня ждет его пробуждения. Она начинает натягивать ему чулочки; он не дается, шалит, болтает ногами; няня ловит его, и оба они хохочут...
  И если мы сравним порядок жизни семьи Обломова и жизнь, описываемую Обломовым Штольцу, то получим две очень похожие картинки: Утро.. . Поцелуй жены. Чай, сливки, сухари, свежее масло.. . Прогулки с женой под синим-синим небом, по тенистым аллеям парка. Гости. Сытный обед. В глазах собеседников увидишь симпатию, в шутке искренний, незлобный смех.. .
  Все по душе! Вот идиллия, обломовская утопия.
  И ЭТО НЕ РАССКАЗ, КАК БЫЛО СКАЗАНО РАНЕЕ, А РОМАН

Что лучше FIFA или Pro Evolution Soccer и почему?

Что лучше FIFA или Pro Evolution Soccer и почему?

 1. Если хочешь играть в настоящий футбол, то играй в фифа12. В нм и победа тяжелее достатся. Если же хочешь за Месси или Роналду набрать скорость 70км/ч, то играй в пес. Там футболисты как роботы
 2. Мне больше по душе FIFA. Скорее всего просто потому, что я к ней привык. А последние 2 части просто на голову выше всех предыдущих.
 3. FIFA 12: здесь и лиг больше и отличный режим карьеры и сама игра в футбол (ее физика) на высшем уровне поставлена; преимущество PES 2012 это лицезионные Лига чемпионов и Лига европы и режим "стань легендой".
 4. Фифа лучше
 5. PES лучше, устанавливаешь патч, и ваша FIFA курит, перестал играть в фифу с 2002 года клонов делают!
 6. Пес 11 и Пес 12 не чем не отличаются кроме составов, также как и Фифа, но в Фифе управление лечге.. . Хотя это дело каждого человека во что ему играть
 7. ффи супер оно лутшеШШшеш
 8. и то и то по нимногу!
 9. Я отвечу так ...раньше до фифы 10 я играл ислючительно в нее. . после того как 11 и 12 фифа не пошли, я начал играть в PES 12 и играл с удовольствием, в Исп. чемпионат Лигу чемпионов, Европы.. . но в Фифе больше лицензий есть и анг. чемпионат настоящий и многие другие. .
  ИТОГ : Когда долго играешь скажем в Фифу то привыкаешь к ней, также и в PES ...