Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ управлінського обліку

 

Тестові питання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Витрати та їх класифікація

 

Тема 4. Облік витрат за економічними елементами і статтями калькуляції

 

Тестові питання

 

1) До постійних витрат відносять витрати, що:

1) зростають із збільшенням обсягів виробництва;

2) не змінюються при зміні обсягів виробництва;

3) постійно повторюються при калькулюванні собівартості одиниці продукції;

4) всі вищеперераховані.

 

2) До прямих належать витрати, що:

1) здійснюються регулярно;

2) обчислюються за встановленими нормами;

3) безпосередньо відносяться на окремі види продукції;

4) покладені в основу технології виготовлення продукції;

5) є постійними.

 

3) Вичерпними є витрати, що:

1) забезпечують одержання доходу в майбутніх звітних періодах;

2) капіталізуються у вигляді активів підприємства;

3) здійснюються нерегулярно;

4) забезпечують одержання доходу в звітному періоді.

 

4) Підприємство має можливість розширення обсягу виробництва з 150 одиниць продукції до 156, при цьому відбувається зростання лише прямих витрат з 1500 до 1560 грн. Яка буде гранична собівартість продукції:

1) 10 грн;

2) б) 60 грн;

3) в) 160 грн?

 

5) Сукупні річні витрати підприємства на виготовлення продукції становлять 1000 тис. грн, а їхнє збільшення заплановане до 1150 тис. грн при плановому росту обсягу виробництва на 20 %. Норми й ціни на використані ресурси змінювати не заплановано. Яку суму в собівартості продукції будуть становити постійні витрати (тис. грн):

1) 200;

2) 250;

3) 150;

4) 750;

5) 50?

 

6) При збільшенні обсягу діяльності:

1) постійні витрати на одиницю продукції збільшуються;

2) загальна сума постійних витрат збільшується;

3) загальна сума постійних витрат залишається незмінною;

4) постійні витрати на одиницю продукції зменшуються.

 

7) З наведеного переліку елементами витрат є:

1) матеріальні витрати;

2) загальновиробничі витрати;

3) витрати на оплату праці;

4) втрати від браку.

 

8) Підприємство бажає замінити старе обладнання. Укажіть, які дані є релевантними для прийняття такого рішення:

1) ліквідаційна вартість старого обладнання;

2) можлива ціна продажу старого обладнання,

3) накопичене зношування старого обладнання;

4) ціна придбання нового обладнання.

 

9) Які з перелічених груп витрат використовують для оцінки запасів і визначення фінансових результатів:

1) релевантні і нерелевантні;

2) контрольовані і неконтрольовані;

3) витрати на продукцію і витрати періоду;

4) постійні та змінні?

 

10) Яке з наведених рівнянь є функцією загальної суми витрат:

1) у = bx;

2) y = a + bx;

3) y = a + bx + cx2;

4) немає правильної відповіді?

 

Практичні завдання

   

Завдання 3-4.1

Підприємство «Зірка» у звітному році мало такий склад витрат:

– орендна плата;

– платежі за комунальні послуги;

– оплата за телефон;

– оплата електроенергії на технологічні потреби;

– основні матеріали;

– витрати на рекламу;

– відсотки за позики банку;

– амортизація основних засобів (прямолінійна);

– оплата праці основного виробничого персоналу (робіт-ників);

– оплата праці службовців та спеціалістів;

– комісійні реалізаторам продукції;

– ремонт обладнання;

– технічне обслуговування обладнання.

Необхідно вказати, які з цих витрат будуть переважно постійними, а які – змінними і пояснити свої рішення.

   

Завдання 3-4.2

Змінні витрати на одиницю продукції склали 12 грн. при обсязі виробництва 20 000 шт. Чому дорівнюватимуть змінні витрати на одиницю продукції при обсязі виробництва 25 000 шт.?

 

Завдання 3-4.3

Є така інформація про витрати на виробництво продукції «ААА»:

Кількісь одиниць продукції

Разом витрат

Загальні постійні витрати

Разом змінних витрат

На одиницю

Маржинальні витрати

Змінні витрати

Постійні витрати

10

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

10

 

 

15

 

 

 

 

20

 

Необхідно визначити відсутні дані, заповнити таблицю та прокоментувати розрахунки

 

Завдання 3-4.4

Підприємство «Сатурн» виробляє один вид продукції. Показники його роботи за останні три місяці складали:

№ з/п

Показник

січень

лютий

березень

1

Час роботи обладнання, год.

20 000

25 0000

28 000

2

Накладні витрати, грн.

257 000

290 000

305 000

 

Методом «найвищої – найнижчої точки» необхідно визначити:

1)         ставку змінних накладних витрат на 1 год. роботи обладнання;

2)         загальну суму змінних витрат за кожен місяць;

3)         суму постійних витрат підприємства.

 

 

Тема 5. Методи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

 

Тестові питання

 

 

 

 

 

       

        

 

 

 

 

Практичні завдання

   

Завдання 5.1

 

На підставі наведених нижче даних необхідно скласти:

1. Розрахунок собівартості готової продукції.

2. Розрахунок собівартості реалізованої продукції.

3. Звіт про фінансові результати (про сукупний дохід).

 

Виписка з Головної книги кондитерської фабрики станом на 31 грудня 2015р.

Показник

Сума, грн.

Витрати на збут

145 000

Запаси сировини на 1 січня 2015р.

91 000

Запаси сировини на 31 грудня 2015р.

65 000

Витрати на комунальні послуги для виробничих підрозділів

37 000

Прямі витрати на оплату праці

160 000

Амортизація виробничих основних засобів

164 000

Закупівля сировини

760 000

Дохід від реалізації

2 600 000

Страхування виробничих основних засобів

50 000

Непрямі матеріали

15 000

Адміністративні витрати

280 000

Непряма зарплата працівників

305 000

Витрати на утримання виробничого обладнання

87 000

Незавершене виробництво на 1 січня 2015р.

190 000

Незавершене виробництво на 31 грудня 2015р.

110 000

Запаси готової продукції на 1 січня 2015р.

270 000

Запаси готової продукції на 31 грудня 2015р

220 000

 

Завдання 5.2

 

Компанія складається з двох виробничих відділів (основні підрозділи) і двох відділів обслуговування (допоміжні підрозділи ). Надано інформацію:

 

Виробничі підрозділи

Підрозділи обслуговування

 

1

2

Склад

Адмін.-госп. відділ

Всього

Площа2)

5 900

1 400

400

300

8 000

Місткість/об’єм (м3)

18 000

5 000

1 000

1 000

25 000

Кількість працівників

14

6

3

2

25

Відпрацьовані людино-години

2 400

1 040

 

Машино-години

1 500

4 570

 

 

 

Накладні витрати, які відносяться до грудня 2015 р .:

Оренда - 12 000 грн.

Освітлення, опалення - 6 000 грн.

Витрати по соціальному страхуванню працівників - 2 000 грн.

Відділ 1: заробітна плата начальника – 6 000 грн.

Відділ 2: заробітна плата начальника – 5 000 грн.

 

Витрати центрів обслуговування розподіляються між іншими відділами в наступному порядку:

Склад: 50% на відділ 1, 40% на відділ 2 і 10% на админ.-госп. відділ.

Адмін.-госп. відділ: 45% на відділ 1, 50% на відділ 2 і 5% на склад.

 

Необхідно:

1 . Розрахуйте підсумкову суму накладних витрат для кожного виробничого підрозділу після перерозподілу витрат підрозділів обслуговування методом прямого розподілу.

2. Розрахуйте ставку розподілу накладних витрат для кожного виробничого відділу і поясніть основу, використану для розрахунків.

3. Визначити суму всіх витрат по кожному виробничому підрозділу.   

 

 

Завдання 5.3

 

У виробничому цеху №1 загальновиробничі витрати розподіляються з використанням ставки 6 грн. за годину прямої праці. У виробничому цеху №2 загальновиробничі накладні витрати розподіляються з використанням ставки 8 грн. на машино-годину. Пряма зарплата в середньому дорівнює 10 грн. за годину в кожному цеху.

У представленій таблиці треба заповнити невідомі показники:

№ з/п

Показник

Замовлення №456

Замовлення №457

Замовлення №458

1

Виручка від реалізації, грн.

?

4375

5600

2

Ціна за одиницю продукції, грн.

12

?

14

3

Матеріальні витрати, грн.

365

?

488

4

Прямі витрати на оплату праці, цех №1

?

700

2000

5

Машино-години, цех №1

15

35

50

6

Прямі витрати на оплату праці, цех №2

50

100

?

7

Машино-години, цех №2

25

50

?

8

Розподілені загальновиробничі витрати, цех №1

90

?

1200

9

Розподілені загальновиробничі витрати, цех №2

?

400

160

10

Фактичні загальновиробничі витрати

855

3073

?

11

Кількість одиниць продукції, шт.

?

350

400

12

Собівартість одиниці продукції

8,55

?

9,87

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

37 − = 33